logo
digiacta
buscar
Any
Ple ordinari del 30 d'agost de 2018
documentos
Documents
firmas
Signatures
orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
Aprobación, en su caso, de los borradores de las acta correspondientes a las sesiones ordinarias celebradas el día 8 de junio de 2017, y 4 de julio de 2017, en su versión en las dos lenguas oficiales.
3 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:06:57)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:07:08)
Copiar URL
Aprobación, en su caso, de la iniciación del expediente de felicitación pública a título individual para el agente de policía D. Ángel Hernández Lucha (expte. 6952/2018).
3 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:07:28)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:09:15)
Copiar URL
Designación, en su caso, de los días con carácter de fiesta local para el año 2019 (expte. 9296/2018).
2 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:09:25)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:09:52)
Copiar URL
Autorización, en su caso, de la compatibilidad para el ejercicio de un segundo puesto de trabajo, solicitado por el funcionario interino D. Héctor Lozano Poyatos (expte. 9678/2018).
2 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:10:00)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:10:48)
Copiar URL
Aprobación, en su caso, del expediente 3/2018, de modificación de créditos mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito (expte. 9395/2018)
11 intervencions
Aprobación, en su caso, de la modificación de créditos 1/2018 mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito al presupuesto del OAL Centre Municipal de les Arts Rafel Martí de Viciana (expte. 9802/2018).
3 intervencions
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:35:05)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:36:28)
Copiar URL
Dación de cuenta al Pleno de información económica del 2º trimestre 2018 (expte. 8476/2018).
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:36:36)
Copiar URL
Dación de cuenta al Pleno de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en las sesiones celebradas entre los días 19/07/2018 y 14/08/2018.
1 intervencions
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:36:52)
Copiar URL
Dación de cuenta al Pleno de las resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia obrantes en la Secretaría Municipal correspondiente al período de 16/07/2018 a 19/08/2018.
1 intervencions
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:37:10)
Copiar URL
9.BIS.1.- Moción del Grupo Popular, relativa a la dotación presupuestaria para la colocación temporal de radares pedagógicos en Borriana
12 intervencions
9.BIS.2.- Moción del Grupo Popular, relativa al transporte sanitario urgente
11 intervencions
10. Ruegos y preguntas.
44 intervencions
foto
(01:38:02)
Copiar URL
foto
(01:40:16)
Copiar URL
foto
(01:44:20)
Copiar URL
foto
(01:56:28)
Copiar URL
foto
(01:57:50)
Copiar URL
foto
(01:59:12)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR
Càrrec: Alcaldessa presidenta | PSOE
foto
11 intervencions
1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes corresponents a les sessions realitzades el dia 8 de juny de 2017 i 4 de juliol de 2017, en la seua versió en ambdues llengües oficials.
9.BIS.1.- Moció del Grup Popular, relativa a la dotació pressupostària per a la col·locació temporal de radars pedagògics a Borriana
10. Precs i preguntes
VICENT GRANEL CABEDO
Càrrec: Cult., Patrim, Esports, Mitjans comunicació | COMPROMIS
foto
3 intervencions
6. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits 1/2018 per mitjà de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit al pressupost de l'OAL Centre Municipal dels Arts Rafel Martí de Viciana (exp. 9802/2018).
9.BIS.2.- Moció del Grup Popular, relativa al transport sanitari urgent
VICENTE APARISI JUAN
Càrrec: S. públics, Via P., Cement., Maritima ,Sta Barb. | PSOE
foto
4 intervencions
10. Precs i preguntes
MARIA ROMERO CANO
Càrrec: Ocupació Comerç Consum Mercat Igualtat | COMPROMIS
foto
3 intervencions
10. Precs i preguntes
MARIA CRISTINA RIUS CERVERA
Càrrec: Hisenda | PSOE
foto
3 intervencions
5. Aprovació, si escau, de l'expedient 3/2018, de modificació de crèdits per mitjà de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (exp. 9395/2018).
JAVIER GUAL ROSELL
Càrrec: Interior, Personal i Seguretat | PSOE
foto
5 intervencions
2. Aprovació, si escau, de la iniciació de l'expedient de felicitació pública a títol individual per a l'agent de policia Sr. Ángel Hernández Lucha (exp. 6952/2018).
9.BIS.1.- Moció del Grup Popular, relativa a la dotació pressupostària per a la col·locació temporal de radars pedagògics a Borriana
9.BIS.2.- Moció del Grup Popular, relativa al transport sanitari urgent
BRUNO ARNANDIS VENTURA
Càrrec: Urbanisme, Activitats, Medi Ambient | PSOE
foto
3 intervencions
10. Precs i preguntes
JUAN FUSTER TORRES
Càrrec: Regidor | PP
foto
11 intervencions
5. Aprovació, si escau, de l'expedient 3/2018, de modificació de crèdits per mitjà de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (exp. 9395/2018).
9.BIS.1.- Moció del Grup Popular, relativa a la dotació pressupostària per a la col·locació temporal de radars pedagògics a Borriana
10. Precs i preguntes
ANA MONTAGUT BORILLO
Càrrec: Regidora | PP
foto
1 intervencions
10. Precs i preguntes
MARIA CONSUELO SUAY MONER
Càrrec: Regidora | PP
foto
3 intervencions
9.BIS.2.- Moció del Grup Popular, relativa al transport sanitari urgent
MARIOLA AGUILERA SANCHIS
Càrrec: Regidora | CIBUR
foto
11 intervencions
5. Aprovació, si escau, de l'expedient 3/2018, de modificació de crèdits per mitjà de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (exp. 9395/2018).
9.BIS.1.- Moció del Grup Popular, relativa a la dotació pressupostària per a la col·locació temporal de radars pedagògics a Borriana
9.BIS.2.- Moció del Grup Popular, relativa al transport sanitari urgent
10. Precs i preguntes
MARIA JESUS SANCHIS GUAL
Càrrec: Regidora | CIUDADANOS
foto
11 intervencions
5. Aprovació, si escau, de l'expedient 3/2018, de modificació de crèdits per mitjà de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (exp. 9395/2018).
9.BIS.1.- Moció del Grup Popular, relativa a la dotació pressupostària per a la col·locació temporal de radars pedagògics a Borriana
9.BIS.2.- Moció del Grup Popular, relativa al transport sanitari urgent
10. Precs i preguntes
VOTACIONS
Càrrec: VOTACIONS | AJUNTAMENT DE BORRIANA
foto
12 intervencions
1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes corresponents a les sessions realitzades el dia 8 de juny de 2017 i 4 de juliol de 2017, en la seua versió en ambdues llengües oficials.
2. Aprovació, si escau, de la iniciació de l'expedient de felicitació pública a títol individual per a l'agent de policia Sr. Ángel Hernández Lucha (exp. 6952/2018).
3. Designació, si escau, dels dies amb caràcter de festa local per a l'any 2019 (exp. 9296/2018).
4. Autorització, si escau, de la compatibilitat per a l'exercici d'un segon lloc de treball sol·licitat pel funcionari interí Sr. Héctor Lozano Poyatos (exp. 9678/2018).
5. Aprovació, si escau, de l'expedient 3/2018, de modificació de crèdits per mitjà de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (exp. 9395/2018).
6. Aprovació, si escau, de la modificació de crèdits 1/2018 per mitjà de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit al pressupost de l'OAL Centre Municipal dels Arts Rafel Martí de Viciana (exp. 9802/2018).
8. Dació de compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en les sessions realitzades entre els dies 19/07/2018 i 14/08/2018, ambdós inclosos.
9. Dació de compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia Presidència, que consten a la Secretaria Municipal corresponents al període de 16/07/2018 a 19/08/2018.
9.BIS.1.- Moció del Grup Popular, relativa a la dotació pressupostària per a la col·locació temporal de radars pedagògics a Borriana
9.BIS.2.- Moció del Grup Popular, relativa al transport sanitari urgent
ILUMINADA BLAY FORNÁS
Càrrec: SECRETÀRIA | AJUNTAMENT DE BORRIANA
foto
6 intervencions
1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes corresponents a les sessions realitzades el dia 8 de juny de 2017 i 4 de juliol de 2017, en la seua versió en ambdues llengües oficials.
2. Aprovació, si escau, de la iniciació de l'expedient de felicitació pública a títol individual per a l'agent de policia Sr. Ángel Hernández Lucha (exp. 6952/2018).
3. Designació, si escau, dels dies amb caràcter de festa local per a l'any 2019 (exp. 9296/2018).
4. Autorització, si escau, de la compatibilitat per a l'exercici d'un segon lloc de treball sol·licitat pel funcionari interí Sr. Héctor Lozano Poyatos (exp. 9678/2018).
5. Aprovació, si escau, de l'expedient 3/2018, de modificació de crèdits per mitjà de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (exp. 9395/2018).
7. Dació de compte al Ple d'informació econòmica del 2n trimestre 2018 (exp. 8476/2018).
MARIA ISABEL MARTINEZ LOPEZ
Càrrec: Particip., Transparencia,Comunica, Noves Tecn | SE PUEDE BURRIANA
foto
4 intervencions
9.BIS.2.- Moció del Grup Popular, relativa al transport sanitari urgent
10. Precs i preguntes
ROSA ANA PETIT MONSONIS
Càrrec: Regidora | CIBUR
foto
3 intervencions
10. Precs i preguntes
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE BORRIANA
18
(00:05:50)
CIBUR
14
(00:27:18)
CIUDADANOS
11
(00:13:37)
COMPROMIS
6
(00:08:50)
PP
15
(00:47:25)
PSOE
26
(00:44:39)
SE PUEDE BURRIANA
4
(00:03:40)