logo
digiacta
buscar
Any
Ple ordinari del 29 d'octubre de 2018
documentos
Documents
firmas
Signatures
orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1. Modificación, en su caso, de designación de representantes de la corporación en órganos colegiados (expte. G 5810/2015)
1 intervencions
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:08:24)
Copiar URL
Autorización, en su caso, de la compatibilidad para el ejercicio de un segundo puesto de trabajo, solicitado por la funcionaria Dª. Mercedes Martí Sánchez (expte. G 10551/2018)
2 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:08:30)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:09:04)
Copiar URL
3. Resolución, en su caso, de la adjudicación del PAI UE D-3.3 a Urbasur Siglo XXI, SL (expte. G 6829/2018)
2 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:09:08)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:11:15)
Copiar URL
4. Aprobación, en su caso, del acuerdo de colaboración con el SERVEF para la prestación conjunta de servicios de intermediación laboral por medio de la instalación del servicio Autoservef (expte. G 9884/2018)
2 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:11:25)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:12:12)
Copiar URL
5. Aprobación, en su caso, del Expediente 4/2018, de modificación de créditos mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito (expte. G 11285/2018)
12 intervencions
6. Modificación, en su caso, de Ordenanzas Fiscales para su entrada en vigor el 1 de enero de 2019 (expte. G 117158/2018)
21 intervencions
7. Desestimación, en su caso, del recurso de reposición interpuesto por D. Ángel Fernando Riego Rebellón contra el acuerdo plenario de 24 de julio de 2018, de resolución por mutuo acuerdo del contrato de adjudicación del PAI de las UE A-13 y A-34 (expte. 8090/2016)
10 intervencions
Dación de cuenta al Pleno de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en las sesiones celebradas entre los días 20/09/2018 y 11/10/2018, ambas incluidas
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(02:49:20)
Copiar URL
Dación de cuenta al Pleno de las resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia obrantes en la Secretaría Municipal correspondiente al período de 17/09/2018 a 14/10/2018.
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(02:49:34)
Copiar URL
Ruegos y preguntas.
74 intervencions
foto
MANUEL NAVARRO RUIZ
SE PUEDE BURRIANA
(03:13:18)
Copiar URL
foto
MANUEL NAVARRO RUIZ
SE PUEDE BURRIANA
(03:13:57)
Copiar URL
foto
MANUEL NAVARRO RUIZ
SE PUEDE BURRIANA
(03:14:16)
Copiar URL
foto
MANUEL NAVARRO RUIZ
SE PUEDE BURRIANA
(03:14:44)
Copiar URL
foto
MANUEL NAVARRO RUIZ
SE PUEDE BURRIANA
(03:16:18)
Copiar URL
foto
MANUEL NAVARRO RUIZ
SE PUEDE BURRIANA
(03:25:46)
Copiar URL
foto
MANUEL NAVARRO RUIZ
SE PUEDE BURRIANA
(03:30:10)
Copiar URL
foto
(03:32:14)
Copiar URL
foto
(03:35:08)
Copiar URL
foto
(03:38:30)
Copiar URL
foto
(03:45:32)
Copiar URL
foto
MANUEL NAVARRO RUIZ
SE PUEDE BURRIANA
(03:48:14)
Copiar URL
foto
MANUEL NAVARRO RUIZ
SE PUEDE BURRIANA
(03:50:28)
Copiar URL
foto
MANUEL NAVARRO RUIZ
SE PUEDE BURRIANA
(03:52:48)
Copiar URL
foto
(04:00:21)
Copiar URL
foto
(04:02:48)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR
Càrrec: Alcaldessa presidenta | PSOE
foto
17 intervencions
6. Modificació, si escau, d’Ordenances Fiscals per a la seua entrada en vigor l’1 de gener de 2019 (exp. G 11718/2018)
VICENTE APARISI JUAN
Càrrec: S. públics, Via P., Cement., Maritima ,Sta Barb. | PSOE
foto
1 intervencions
10. Precs i preguntes
MARIA CRISTINA RIUS CERVERA
Càrrec: Hisenda | PSOE
foto
7 intervencions
5. Aprovació, si escau, de l’Expedient 4/2018 de modificació de crèdits per mitjà de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (exp. G 11285/2018)
6. Modificació, si escau, d’Ordenances Fiscals per a la seua entrada en vigor l’1 de gener de 2019 (exp. G 11718/2018)
MANUEL NAVARRO RUIZ
Càrrec: Serveis socials, Gent Major, Integració, Sanitat | SE PUEDE BURRIANA
foto
10 intervencions
10. Precs i preguntes
BRUNO ARNANDIS VENTURA
Càrrec: Urbanisme, Activitats, Medi Ambient | PSOE
foto
6 intervencions
7. Desestimació, si escau, del recurs de reposició interposar per Sr. Ángel-Fernando Riego Rebellón contra l’acord plenari de 24 de juliol de 2018, de resolució per acord mutu del contracte d’adjudicació del PAI de les UE A-13 i A-34 (exp. 8090/2016)
10. Precs i preguntes
JUAN FUSTER TORRES
Càrrec: Regidor | PP
foto
18 intervencions
5. Aprovació, si escau, de l’Expedient 4/2018 de modificació de crèdits per mitjà de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (exp. G 11285/2018)
6. Modificació, si escau, d’Ordenances Fiscals per a la seua entrada en vigor l’1 de gener de 2019 (exp. G 11718/2018)
7. Desestimació, si escau, del recurs de reposició interposar per Sr. Ángel-Fernando Riego Rebellón contra l’acord plenari de 24 de juliol de 2018, de resolució per acord mutu del contracte d’adjudicació del PAI de les UE A-13 i A-34 (exp. 8090/2016)
10. Precs i preguntes
MARIA CONSUELO SUAY MONER
Càrrec: Regidora | PP
foto
9 intervencions
10. Precs i preguntes
MARIOLA AGUILERA SANCHIS
Càrrec: Regidora | CIBUR
foto
12 intervencions
5. Aprovació, si escau, de l’Expedient 4/2018 de modificació de crèdits per mitjà de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (exp. G 11285/2018)
6. Modificació, si escau, d’Ordenances Fiscals per a la seua entrada en vigor l’1 de gener de 2019 (exp. G 11718/2018)
7. Desestimació, si escau, del recurs de reposició interposar per Sr. Ángel-Fernando Riego Rebellón contra l’acord plenari de 24 de juliol de 2018, de resolució per acord mutu del contracte d’adjudicació del PAI de les UE A-13 i A-34 (exp. 8090/2016)
10. Precs i preguntes
MARIA JESUS SANCHIS GUAL
Càrrec: Regidora | CIUDADANOS
foto
19 intervencions
5. Aprovació, si escau, de l’Expedient 4/2018 de modificació de crèdits per mitjà de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (exp. G 11285/2018)
6. Modificació, si escau, d’Ordenances Fiscals per a la seua entrada en vigor l’1 de gener de 2019 (exp. G 11718/2018)
7. Desestimació, si escau, del recurs de reposició interposar per Sr. Ángel-Fernando Riego Rebellón contra l’acord plenari de 24 de juliol de 2018, de resolució per acord mutu del contracte d’adjudicació del PAI de les UE A-13 i A-34 (exp. 8090/2016)
VOTACIONS
Càrrec: VOTACIONS | AJUNTAMENT DE BORRIANA
foto
8 intervencions
1. Modificació, si escau, de designació de representants de la corporació en òrgans col·legiats (expte. G 5810/2015)
2. Autorització, si escau, de la compatibilitat per exercir un segon lloc de treball, sol·licitat per la funcionària Sra. Mercedes Martí Sánchez (exp. G 10551/2018)
3. Resolució, si escau, de l’adjudicació del PAI UE D-3.3 a Urbasur Siglo XXI SL (exp. G 6829/2018)
4. Aprovació, si escau, de l’acord de col·laboració amb el SERVEF per a la prestació conjunta de serveis d’intermediació laboral per mitjà de la instal·lació del servei Autoservef (exp. G 9884/2018)
5. Aprovació, si escau, de l’Expedient 4/2018 de modificació de crèdits per mitjà de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (exp. G 11285/2018)
6. Modificació, si escau, d’Ordenances Fiscals per a la seua entrada en vigor l’1 de gener de 2019 (exp. G 11718/2018)
7. Desestimació, si escau, del recurs de reposició interposar per Sr. Ángel-Fernando Riego Rebellón contra l’acord plenari de 24 de juliol de 2018, de resolució per acord mutu del contracte d’adjudicació del PAI de les UE A-13 i A-34 (exp. 8090/2016)
ILUMINADA BLAY FORNÁS
Càrrec: SECRETÀRIA | AJUNTAMENT DE BORRIANA
foto
10 intervencions
2. Autorització, si escau, de la compatibilitat per exercir un segon lloc de treball, sol·licitat per la funcionària Sra. Mercedes Martí Sánchez (exp. G 10551/2018)
3. Resolució, si escau, de l’adjudicació del PAI UE D-3.3 a Urbasur Siglo XXI SL (exp. G 6829/2018)
4. Aprovació, si escau, de l’acord de col·laboració amb el SERVEF per a la prestació conjunta de serveis d’intermediació laboral per mitjà de la instal·lació del servei Autoservef (exp. G 9884/2018)
5. Aprovació, si escau, de l’Expedient 4/2018 de modificació de crèdits per mitjà de crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (exp. G 11285/2018)
6. Modificació, si escau, d’Ordenances Fiscals per a la seua entrada en vigor l’1 de gener de 2019 (exp. G 11718/2018)
7. Desestimació, si escau, del recurs de reposició interposar per Sr. Ángel-Fernando Riego Rebellón contra l’acord plenari de 24 de juliol de 2018, de resolució per acord mutu del contracte d’adjudicació del PAI de les UE A-13 i A-34 (exp. 8090/2016)
8. Dació de compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en les sessions realitzades entre els dies 20/09/2018 y 11/10/2018 , ambdós inclosos.
9. Dació de compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia Presidència, que consten a la Secretaria Municipal corresponents al període de 17/09/2018 a 14/10/2018.
MARIA ISABEL MARTINEZ LOPEZ
Càrrec: Particip., Transparencia,Comunica, Noves Tecn | SE PUEDE BURRIANA
foto
6 intervencions
10. Precs i preguntes
VICENT JOSEP GARCIA SANCHEZ
Càrrec: Turisme i Agricultura | COMPROMIS
foto
2 intervencions
10. Precs i preguntes
RECÉS
Càrrec: RECÉS | AJUNTAMENT DE BORRIANA
foto
1 intervencions
6. Modificació, si escau, d’Ordenances Fiscals per a la seua entrada en vigor l’1 de gener de 2019 (exp. G 11718/2018)
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE BORRIANA
19
(00:21:06)
CIBUR
12
(00:32:11)
CIUDADANOS
19
(02:59:08)
COMPROMIS
2
(00:03:06)
PP
27
(02:15:15)
PSOE
31
(01:14:16)
SE PUEDE BURRIANA
16
(00:15:06)