logo
digiacta
buscar
Any
Ple ordinari de 30 de juliol de 2020
Descarregar
Descàrregues
documentos
Documents
firmas
Signatures
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 4 de junio de 2020, en su versión en las dos lenguas oficiales (Área I. Secretaría)
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:21:45)
Copiar URL
2. Autorización, en su caso, al empleado público D. Vicent Bodí Ortells, la compatibilidad del puesto de trabajo de Arquitecto Técnico con el ejercicio de la actividad privada (expte. 2452/2020)
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:22:20)
Copiar URL
3. Prórroga, en su caso, de la mejora en las condiciones de trabajo de las personas empleadas públicas del Ayuntamiento de Borriana, relativa al precio de las gratificaciones del personal (expte. 6481/2019)
2 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:23:15)
Copiar URL
4. Modificación, en su caso, del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria, adjudicado a FOBESA , por acuerdo plenario de 4 de marzo de 2010, que conlleva la ampliación de 19 puntos de recogida de envases ligeros en el municipio (expte. 7833/2016)
3 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:25:20)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:28:41)
Copiar URL
5. Desestimación de la solicitud de Urbanizadora Camí Vell de València, SL de resolución del PAI de la UE D-1,2,4-1 redelimitada por mutuo acuerdo, e incoación de procedimiento de resolución contractual (Expte. 7665/2019)
3 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:29:10)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:32:20)
Copiar URL
6. Dación de cuenta al Pleno de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en las sesiones celebradas entre los días 18/06/2020 y 16/07/2020, ambos incluidos (Secretaría)
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:32:30)
Copiar URL
7. Dación de cuenta al Pleno de las resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia obrantes en la Secretaría Municipal correspondiente al período de 22/06/2020 a 19/07/2020, ambos incluidos (Secretaría)
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:32:50)
Copiar URL
7.BIS.1.- Moción presentada por el Grupo Popular, relativa a la puesta en marcha del servicio de enfermería escolar en los centros educativos de Borriana
8 intervencions
7.BIS.2.- Moción del Grupo Popular, relativa a instar al Gobierno de España a no apropiarse de los recursos de las Entidades Locales
13 intervencions
7.BIS.3.- Moció conjunta PSOE- Compromís, relativa a sol·licitar l'accès directe al Port de Borriana des de l'Autopista AP-7
9 intervencions
7.BIS.4.- Moción conjunta PSOE-Compromís- PP- VOX- Ciudadanos, relativa a la lucha contra el cotonet de Sudàfrica
4 intervencions
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(02:15:26)
Copiar URL
8. Ruegos y preguntas
53 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR
Càrrec: Alcaldessa presidenta | PSOE
foto
19 intervencions
7.BIS.2.- Moció pressentada pel Grup Popular, relativa a instar el Govern d'Espanya a no apropiar-se dels recursos de les Entitats Locals
VICENT GRANEL CABEDO
Càrrec: Cult., Patrim, Norm. Lingüistica i Agricultura | COMPROMIS
foto
3 intervencions
7.BIS.2.- Moció pressentada pel Grup Popular, relativa a instar el Govern d'Espanya a no apropiar-se dels recursos de les Entitats Locals
7.BIS.4.- Moció conjunta PSOE-Compromís- PP- VOX- Ciudadanos, relativa a la lluita contra el cotonet de Sudàfrica
VICENTE APARISI JUAN
Càrrec: S. públics, Via P., Cement., Maritima ,Sta Barb. | PSOE
foto
3 intervencions
8. Precs i preguntes
MARIA CRISTINA RIUS CERVERA
Càrrec: Hisenda | PSOE
foto
2 intervencions
7.BIS.2.- Moció pressentada pel Grup Popular, relativa a instar el Govern d'Espanya a no apropiar-se dels recursos de les Entitats Locals
JAVIER GUAL ROSELL
Càrrec: Interior, Personal i Seguretat | PSOE
foto
1 intervencions
3. Pròrroga, si escau, de la millora en les condicions de treball de les persones empleades públiques de l'Ajuntament de Borriana, relativa al preu de les gratificacions del personal (exp. 6481/2019)
BRUNO ARNANDIS VENTURA
Càrrec: Urbanisme, Activitats, Medi Ambient | PSOE
foto
9 intervencions
4. Modificació, si escau, del contracte d'arreplegada de residus sòlids urbans i neteja viària, adjudicat a la mercantil FOBESA per acord plenari de 4 de març de 2010, que conlleva l'ampliació de 19 punts d'arreplegada d'envasos lleugers al municipi (exp. 7833/2016)
5. Desestimació, si escau, de la sol·licitud de Urbanizadora Camí Vell de València, SL de resolució del PAI de la UE D-1,2,4-1 redelimitada per acord mutu, i incoació de procediment de resolución contractual (exp. 7665/2019)
7.BIS.3.- Moción conjunta PSOE- Compromís, relativa a solicitar el acceso directo al Puerto de Borriana desde la Autopista AP-7
8. Precs i preguntes
JUAN FUSTER TORRES
Càrrec: Regidor | PP
foto
10 intervencions
7.BIS.2.- Moció pressentada pel Grup Popular, relativa a instar el Govern d'Espanya a no apropiar-se dels recursos de les Entitats Locals
7.BIS.3.- Moción conjunta PSOE- Compromís, relativa a solicitar el acceso directo al Puerto de Borriana desde la Autopista AP-7
8. Precs i preguntes
MARIA CONSUELO SUAY MONER
Càrrec: Regidora | PP
foto
13 intervencions
7.BIS.1.- Moció pressentada pel Grup Popular, relativa a la posada en marxa del servei d'infermeria escolar en els centres educatius de Borriana
8. Precs i preguntes
ALEJANDRO CLAUSELL EDO
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
8. Precs i preguntes
MARIA JESUS SANCHIS GUAL
Càrrec: Regidora | CIUDADANOS
foto
8 intervencions
7.BIS.1.- Moció pressentada pel Grup Popular, relativa a la posada en marxa del servei d'infermeria escolar en els centres educatius de Borriana
7.BIS.2.- Moció pressentada pel Grup Popular, relativa a instar el Govern d'Espanya a no apropiar-se dels recursos de les Entitats Locals
7.BIS.3.- Moción conjunta PSOE- Compromís, relativa a solicitar el acceso directo al Puerto de Borriana desde la Autopista AP-7
8. Precs i preguntes
VOTACIONS
Càrrec: VOTACIONS | AJUNTAMENT DE BORRIANA
foto
6 intervencions
4. Modificació, si escau, del contracte d'arreplegada de residus sòlids urbans i neteja viària, adjudicat a la mercantil FOBESA per acord plenari de 4 de març de 2010, que conlleva l'ampliació de 19 punts d'arreplegada d'envasos lleugers al municipi (exp. 7833/2016)
5. Desestimació, si escau, de la sol·licitud de Urbanizadora Camí Vell de València, SL de resolució del PAI de la UE D-1,2,4-1 redelimitada per acord mutu, i incoació de procediment de resolución contractual (exp. 7665/2019)
7.BIS.1.- Moció pressentada pel Grup Popular, relativa a la posada en marxa del servei d'infermeria escolar en els centres educatius de Borriana
7.BIS.2.- Moció pressentada pel Grup Popular, relativa a instar el Govern d'Espanya a no apropiar-se dels recursos de les Entitats Locals
7.BIS.3.- Moción conjunta PSOE- Compromís, relativa a solicitar el acceso directo al Puerto de Borriana desde la Autopista AP-7
7.BIS.4.- Moció conjunta PSOE-Compromís- PP- VOX- Ciudadanos, relativa a la lluita contra el cotonet de Sudàfrica
ILUMINADA BLAY FORNÁS
Càrrec: SECRETÀRIA | AJUNTAMENT DE BORRIANA
foto
7 intervencions
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària realitzada el dia 4 de juny de 2020, en la seua versió en les dues llengües oficials.
2. Autorització, si escau, a l'empleat públic Sr. Vicent Bodí Ortells, la compatibilitat del lloc de treball d'arquitecte tècnic amb l'exercici de l'activitat privada (exp. 2452/2020)
3. Pròrroga, si escau, de la millora en les condicions de treball de les persones empleades públiques de l'Ajuntament de Borriana, relativa al preu de les gratificacions del personal (exp. 6481/2019)
4. Modificació, si escau, del contracte d'arreplegada de residus sòlids urbans i neteja viària, adjudicat a la mercantil FOBESA per acord plenari de 4 de març de 2010, que conlleva l'ampliació de 19 punts d'arreplegada d'envasos lleugers al municipi (exp. 7833/2016)
5. Desestimació, si escau, de la sol·licitud de Urbanizadora Camí Vell de València, SL de resolució del PAI de la UE D-1,2,4-1 redelimitada per acord mutu, i incoació de procediment de resolución contractual (exp. 7665/2019)
6. Dació de compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en les sessions realitzades entre els dies 18/06/2020 i 16/07/2020, ambdós inclosos (Secretaria)
7. Dació de compte al Ple de les resolucions dictades per l'Alcaldia Presidència que consten a la Secretaria Municipal, corresponents al període del 22/06/2020 a 19/07/2020, ambdós inclosos (Secretaria)
DOLORES CARBONELL MONSONÍS
Càrrec: Servei Social, Salut i Dependència | PSOE
foto
2 intervencions
7.BIS.1.- Moció pressentada pel Grup Popular, relativa a la posada en marxa del servei d'infermeria escolar en els centres educatius de Borriana
JOAN RAMON MONFERRER DAUDÍ
Càrrec: Educació, Ocupació i Comunicació | PSOE
foto
1 intervencions
8. Precs i preguntes
VICENTE TEJEDO TORMO
Càrrec: Regidor | PP
foto
7 intervencions
7.BIS.4.- Moció conjunta PSOE-Compromís- PP- VOX- Ciudadanos, relativa a la lluita contra el cotonet de Sudàfrica
8. Precs i preguntes
JUAN CANÓS BROCH
Càrrec: Regidor | VOX
foto
6 intervencions
7.BIS.1.- Moció pressentada pel Grup Popular, relativa a la posada en marxa del servei d'infermeria escolar en els centres educatius de Borriana
7.BIS.2.- Moció pressentada pel Grup Popular, relativa a instar el Govern d'Espanya a no apropiar-se dels recursos de les Entitats Locals
7.BIS.3.- Moción conjunta PSOE- Compromís, relativa a solicitar el acceso directo al Puerto de Borriana desde la Autopista AP-7
8. Precs i preguntes
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE BORRIANA
13
(00:06:49)
CIUDADANOS
8
(00:12:06)
COMPROMIS
3
(00:09:31)
PP
32
(01:13:59)
PSOE
37
(02:58:01)
VOX
6
(00:17:06)