logo
digiacta
buscar
Año
Ple ordinari del 5 d'octubre de 2023
documentos
Documentos
firmas
Firmas
Descargar
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària realitzada el dia 3 de març de 2016, en la seua versió en les dues llengües oficials
1 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:04:50)
Copiar URL
2. Aprovació, si escau, de l’expedient per a la contractació del subministrament d’energia elèctrica i servei de gestió energètica i manteniment amb garantia total de les instal·lacions d’enllumenat públic de Borriana (exp. 13087/2022)
6 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:06:10)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:18:40)
Copiar URL
3. Ratificació, si escau, del Decret de l’Alcaldia núm 2023-1873, de 10 de maig de 2023, de informació pública, participació pública i consultes de la versió inicial, l’estudi ambiental i territorial estratègic i l’estudi de integració paisajística del Pla Especial de Minimització de Impactes Territorials de la Marjal de Borriana (exp. 7597/2019)
2 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:18:53)
Copiar URL
4. Aprovació, si escau, del Pla Territorial front a emergències de Borriana (exp. 7371/2023)
3 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:23:22)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:26:35)
Copiar URL
5. Aprovació, si escau, de l’estudi de detall formulat per a la parcel·la situada en la illa delimitada pel c/Ila Cabrera, Avinguda Cañada Blanch, c/Menorca, i camí La Pedrera de Borriana (5583/2023)
2 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:26:50)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:27:50)
Copiar URL
6. Sol·licitud, si escau, de la declaració de Festa de interés turístic provincial de la Batalla de flors (exp.10685/2023)
3 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:28:00)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:29:50)
Copiar URL
7. Proclamació, si escau, de Laia Molina Suárez com reina fallera de les festes de Sant Josep 2024 (exp. 10850/2023)
2 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:30:00)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:30:40)
Copiar URL
8. Proclamació, si escau, de Anna Solá Piera com reina fallera infantil de les festes de Sant Josep 2023 (exp. 10850/2023)
2 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:30:50)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:31:22)
Copiar URL
9. Modificació, si escau, del representant del Partit Popular en el Ple del Consell Agrari Local (Alcaldía-Presidencia) (exp.6575/2023)
2 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:31:30)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:32:15)
Copiar URL
10. Dació de compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en les sessions realitzades entre els dies 24/08/2023 i 21/09/2023, ambdós inclosos (Secretaria)
0 intervenciones
11. Dació de compte al Ple de les resolucions dictades per l'Alcaldia Presidència que consten a la Secretaria Municipal, corresponents al període del 21/08/2023 al 24/09/2023, ambdós inclosos (Secretaria)
0 intervenciones
11.BIS.1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP SOCIALISTA RELATIVA A MODIFICACIÓ DE BASES DE "CAMPANYA BONOS COMERÇ DE L'AJUNTAMENT DE BURRIANA
9 intervenciones
11.BIS.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP COMPROMÍS RELATIVA AL CANVI DE UBICACIÓ DE MATERIAL RELATIVA A LA DIVERSIDAD SEXUAL EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BURRIANA
16 intervenciones
11.BIS.3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP POPULAR CONTRA LA TRAMITACIÓ D'UNA LLEI D'AMNISTIA
8 intervenciones
98 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
ANTONIO FERRÁNDIZ VERA
Cargo: REGIDOR | VOX
foto
1 intervenciones
12. RUEGOS Y PREGUNTAS
JUAN CANÓS BROCH
Cargo: REGIDOR | VOX
foto
12 intervenciones
Mª ASUNCIÓN FANDOS GÓMEZ
Cargo: REGIDORA | PP
foto
6 intervenciones
11.BIS.1.- MOCIÓN PRESENTA POR EL GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A MODIFICACIÓN DE BASES EN "CAMPAÑA BONOS COMERCIO DEL AYUNTAMIENTO DE BURRIANA
12. RUEGOS Y PREGUNTAS
Mª CRISTINA RIUS CERVERA
Cargo: REGIDORA | PSOE
foto
3 intervenciones
12. RUEGOS Y PREGUNTAS
ALEJANDRO CLAUSELL EDO
Cargo: REGIDOR | PP
foto
10 intervenciones
11.BIS.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS RELATIVA AL CAMBIO DE UBICACIÓN DE MATERIAL SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BURRIANA
11.BIS.3.- MOCIÓN PRESENTADA POR GRUPO POPULAR CONTRA LA TRAMITACIÓN DE UNA LEY DE AMNISTÍA
12. RUEGOS Y PREGUNTAS
BRUNO ARNANDIS VENTURA
Cargo: REGIDOR | PSOE
foto
7 intervenciones
3. Ratificación, en su caso, del Decreto de la Alcaldía n.º 2023-1873, de 10 de mayo de 2023, de información pública, participación pública y consultas de la versión inicial, el estudio ambiental y territorial estratégico y el estudio de integración paisajística del Plan Especial de Minimización de Impactos Territoriales de la Marjal de Burriana (exp. 7597/2019)
4. Aprobación, en su caso, del Plan Territorial frente a Emergencias de Burriana (exp. 7371/2023)
12. RUEGOS Y PREGUNTAS
ILUMINADA BLAY FORNÁS
Cargo: SECRETARIA | AJUNTAMENT DE BURRIANA
foto
10 intervenciones
1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 26 de julio de 2023
2. Aprobación, en su caso, del expediente para la contratación del suministro de energía eléctrica y servicio de gestión energética y mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado público de Burriana (exp. 13087/2022)
3. Ratificación, en su caso, del Decreto de la Alcaldía n.º 2023-1873, de 10 de mayo de 2023, de información pública, participación pública y consultas de la versión inicial, el estudio ambiental y territorial estratégico y el estudio de integración paisajística del Plan Especial de Minimización de Impactos Territoriales de la Marjal de Burriana (exp. 7597/2019)
4. Aprobación, en su caso, del Plan Territorial frente a Emergencias de Burriana (exp. 7371/2023)
5. Aprobación, en su caso, del Estudio de Detalle formulado para la parcela ubicada en manzana delimitada por la C/Ila Cabrera, Avenida Cañada Blanch, C/Menorca, y camí La Pedrera de Burriana (5583/2023)
6. Solicitud, en su caso, de la declaración de Fiesta de interés turístico provincial de la Batalla de flores (exp.10685/2023)
7. Proclamación, en su caso, de Laia Molina Suárez como reina fallera de las fiestas de Sant Josep 2024 (expte. 10850/2023)
8. Proclamación, en su caso, de Anna Solá Piera como reina fallera infantil de las fiestas de Sant Josep 2023 (expte. 10850/2023) .
9. Modificación, en su caso, del representante del Partido Popular en el Pleno del Consejo Agrario Local (Alcaldía-Presidencia) (expte 6575/2023)
11.BIS.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS RELATIVA AL CAMBIO DE UBICACIÓN DE MATERIAL SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BURRIANA
JESÚS ALBIOL TALAYA
Cargo: REGIDOR | VOX
foto
5 intervenciones
11.BIS.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS RELATIVA AL CAMBIO DE UBICACIÓN DE MATERIAL SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BURRIANA
11.BIS.3.- MOCIÓN PRESENTADA POR GRUPO POPULAR CONTRA LA TRAMITACIÓN DE UNA LEY DE AMNISTÍA
12. RUEGOS Y PREGUNTAS
JOAN RAMON MONFERRER DAUDÍ
Cargo: REGIDOR | PSOE
foto
6 intervenciones
11.BIS.3.- MOCIÓN PRESENTADA POR GRUPO POPULAR CONTRA LA TRAMITACIÓN DE UNA LEY DE AMNISTÍA
12. RUEGOS Y PREGUNTAS
JORGE MONFERRER DAUDÍ
Cargo: ALCALDE-PRESIDENT | PP
foto
22 intervenciones
11.BIS.1.- MOCIÓN PRESENTA POR EL GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A MODIFICACIÓN DE BASES EN "CAMPAÑA BONOS COMERCIO DEL AYUNTAMIENTO DE BURRIANA
MARIA DEL CARMEN BOU MARTÍ
Cargo: REGIDORA | PSOE
foto
1 intervenciones
12. RUEGOS Y PREGUNTAS
MARIA JOSEP SAFONT MELCHOR
Cargo: REGIDORA | PSOE
foto
9 intervenciones
11.BIS.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS RELATIVA AL CAMBIO DE UBICACIÓN DE MATERIAL SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BURRIANA
12. RUEGOS Y PREGUNTAS
MARIO TRULLÉN TORRES
Cargo: REGIDOR | PP
foto
2 intervenciones
2. Aprobación, en su caso, del expediente para la contratación del suministro de energía eléctrica y servicio de gestión energética y mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado público de Burriana (exp. 13087/2022)
12. RUEGOS Y PREGUNTAS
Mª ISABEL MONFORT TEJEDO
Cargo: REGIDORA | PP
foto
1 intervenciones
12. RUEGOS Y PREGUNTAS
NOELIA PERIS MARTÍ
Cargo: REGIDORA | PP
foto
1 intervenciones
12. RUEGOS Y PREGUNTAS
PALOMA BOIX BORT
Cargo: REGIDORA | PP
foto
5 intervenciones
6. Solicitud, en su caso, de la declaración de Fiesta de interés turístico provincial de la Batalla de flores (exp.10685/2023)
12. RUEGOS Y PREGUNTAS
RECÉS
Cargo: | AJUNTAMENT DE BURRIANA
foto
1 intervenciones
11.BIS.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS RELATIVA AL CAMBIO DE UBICACIÓN DE MATERIAL SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BURRIANA
SARA MOLINA BALLESTER
Cargo: REGIDORA | PSOE
foto
6 intervenciones
11.BIS.1.- MOCIÓN PRESENTA POR EL GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A MODIFICACIÓN DE BASES EN "CAMPAÑA BONOS COMERCIO DEL AYUNTAMIENTO DE BURRIANA
12. RUEGOS Y PREGUNTAS
VICENT GRANEL CABEDO
Cargo: REGIDOR | COMPROMIS
foto
30 intervenciones
2. Aprobación, en su caso, del expediente para la contratación del suministro de energía eléctrica y servicio de gestión energética y mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado público de Burriana (exp. 13087/2022)
11.BIS.1.- MOCIÓN PRESENTA POR EL GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A MODIFICACIÓN DE BASES EN "CAMPAÑA BONOS COMERCIO DEL AYUNTAMIENTO DE BURRIANA
11.BIS.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS RELATIVA AL CAMBIO DE UBICACIÓN DE MATERIAL SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BURRIANA
11.BIS.3.- MOCIÓN PRESENTADA POR GRUPO POPULAR CONTRA LA TRAMITACIÓN DE UNA LEY DE AMNISTÍA
VICENTE APARISI JUAN
Cargo: REGIDOR | PSOE
foto
6 intervenciones
2. Aprobación, en su caso, del expediente para la contratación del suministro de energía eléctrica y servicio de gestión energética y mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado público de Burriana (exp. 13087/2022)
12. RUEGOS Y PREGUNTAS
VOTACIONS
Cargo: | AJUNTAMENT DE BURRIANA
foto
10 intervenciones
2. Aprobación, en su caso, del expediente para la contratación del suministro de energía eléctrica y servicio de gestión energética y mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado público de Burriana (exp. 13087/2022)
4. Aprobación, en su caso, del Plan Territorial frente a Emergencias de Burriana (exp. 7371/2023)
5. Aprobación, en su caso, del Estudio de Detalle formulado para la parcela ubicada en manzana delimitada por la C/Ila Cabrera, Avenida Cañada Blanch, C/Menorca, y camí La Pedrera de Burriana (5583/2023)
6. Solicitud, en su caso, de la declaración de Fiesta de interés turístico provincial de la Batalla de flores (exp.10685/2023)
7. Proclamación, en su caso, de Laia Molina Suárez como reina fallera de las fiestas de Sant Josep 2024 (expte. 10850/2023)
8. Proclamación, en su caso, de Anna Solá Piera como reina fallera infantil de las fiestas de Sant Josep 2023 (expte. 10850/2023) .
9. Modificación, en su caso, del representante del Partido Popular en el Pleno del Consejo Agrario Local (Alcaldía-Presidencia) (expte 6575/2023)
11.BIS.1.- MOCIÓN PRESENTA POR EL GRUPO SOCIALISTA RELATIVA A MODIFICACIÓN DE BASES EN "CAMPAÑA BONOS COMERCIO DEL AYUNTAMIENTO DE BURRIANA
11.BIS.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO COMPROMÍS RELATIVA AL CAMBIO DE UBICACIÓN DE MATERIAL SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL EN LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE BURRIANA
11.BIS.3.- MOCIÓN PRESENTADA POR GRUPO POPULAR CONTRA LA TRAMITACIÓN DE UNA LEY DE AMNISTÍA
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE BURRIANA
28
(01:10:12)
COMPROMIS
37
(33:57:39)
PP
54
(02:50:40)
PSOE
46
(01:56:11)
VOX
21
(00:50:14)