logo
digiacta
buscar
Año
Ple ordinari del dia 2 de novembre de 2023
documentos
Documentos
firmas
Firmas
Descargar
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió extraordinària realitzada el dia 10 d’agost de 2023, en la seua versió en les dues llengües oficials
2 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:16:30)
Copiar URL
2. Sol·licitud, si escau, al Consell de Ministres de la declaració del municipi de Borriana com a zona afectada greument per una emergència de protecció civil (zona catastròfica) pels danys produïts per l’esclafit tèrmic ocorregut el 12 de setembre de 2023 (exp. 10653/2023)
3 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:16:50)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:20:24)
Copiar URL
3. Aprovació, si escau, de la procedència de la revisió excepcional de preus del contracte d'obres d’enderrocament de l'edifici actual i construcció del nou centre d'ensenyament IES Jaume I de Borriana (exp. 11687/2023)
7 intervenciones
4. Aprovació, si escau, de la modificació d'ordenances fiscals per a la seua entrada en vigor el dia 1 de gener de 2024 (exp. 12103/2023)
15 intervenciones
5. Desestimació, si escau, de la sol·licitud per la qual s’interessa la declaració de minimització d’impacte territorial de construcció en parcel·la 177 del polígon 25 (exp. 8852/2022)
6 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:25:40)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:31:04)
Copiar URL
6. Desestimació, si escau, de la sol·licitud per la qual s’interessa la declaració d’impacte territorial de construcció en parcel·la 143 del polígon 25 (exp. 8333/2022)
2 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:31:10)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:31:40)
Copiar URL
7. Desestimació, si escau, de la sol·licitud per la qual s’interessa la declaració de situació individualitzada de minimització d’impacte territorial de construcció en parcel·la 274 del polígon 25 (exp. 8109/2022)
2 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:31:50)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:32:15)
Copiar URL
8. Desestimació, si escau, de la sol·licitud per la qual s’interessa la declaració de situació individualitzada de minimització d’impacte territorial de construcció en parcel·la 144 del polígon 25 (exp. 8334/2022)
2 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:32:20)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:32:40)
Copiar URL
9. Dació de compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en les sessions realitzades entre els dies 28/09/2023 i 19/10/2023, ambdós inclosos (Secretaria)
0 intervenciones
10. Dació de compte al Ple de les resolucions dictades per l'Alcaldia Presidència que consten a la Secretaria Municipal, corresponents al període del 25/09/2023 al 15/10/2023, ambdós inclosos (Secretaria)
0 intervenciones
10.BIS. 1.- Aprovació, si escau, de l'expedient 1- 2023 de modificació de crèdits i suplements de crèdit “CENTRE DE LES ARTS RAFAEL MARTÍ DE VICIANA” (exp. 12334/2023)
3 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:32:45)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:33:35)
Copiar URL
foto
RECÉS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:34:00)
Copiar URL
10.bis.2.- Moció pressentada pel Grup Municipal Popular, relativa a la commemoració del Dia Internacional per a la el·liminació de la violència contra la dona
9 intervenciones
10.bis.3.- Moció presentada pel Grup Municipal VOX, relativa a la creació d'un servei municipal de recolzament, assessorament i alerta ràpida contra la ocupació il·legal de vivendes
10 intervenciones
11. Precs i preguntes
60 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
ANTONIO FERRÁNDIZ VERA
Cargo: REGIDOR | VOX
foto
3 intervenciones
10.bis.3.- Moción presentada por el Grupo Municipal de VOX, relativa a la creación de un servicio municipal de apoyo, asesoramiento y alerta rápida contra la ocupación ilegal de viviendas
BEATRIZ CONEJERO LLANSOLA
Cargo: REGIDORA | VOX
foto
2 intervenciones
10.BIS.2.- Moción presentada por el Grupo Popular relativa a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
11. Ruegos y preguntas
JUAN CANÓS BROCH
Cargo: REGIDOR | VOX
foto
8 intervenciones
4. Aprobación, en su caso, de la modificación de Ordenanzas Fiscales para su entrada en vigor el día 1 de enero de 2024 (exp. 12103/2023)
5. Desestimación, en su caso, de la solicitud por la que se interesa la declaración de situación individualizada de minimización de impacto territorial de construcción en parcela 177 del polígono 25 (exp. 8852/2022)
11. Ruegos y preguntas
Mª CRISTINA RIUS CERVERA
Cargo: REGIDORA | PSOE
foto
2 intervenciones
4. Aprobación, en su caso, de la modificación de Ordenanzas Fiscales para su entrada en vigor el día 1 de enero de 2024 (exp. 12103/2023)
ALEJANDRO CLAUSELL EDO
Cargo: REGIDOR | PP
foto
14 intervenciones
2. Solicitud, en su caso, al Consejo de Ministros que se declare el municipio de Burriana como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (zona catastrófica) por los daños producidos por el reventón térmico ocurrido el 12 de septiembre de 2023 (exp. 10653/2023)
3. Aprobación, en su caso, de la procedencia de la revisión excepcional de precios del contrato de obras de “Derribo del edificio actual y construcción del nuevo centro de enseñanza IES Jaume I de Burriana” (exp. 11687/2023)
4. Aprobación, en su caso, de la modificación de Ordenanzas Fiscales para su entrada en vigor el día 1 de enero de 2024 (exp. 12103/2023)
10.bis.3.- Moción presentada por el Grupo Municipal de VOX, relativa a la creación de un servicio municipal de apoyo, asesoramiento y alerta rápida contra la ocupación ilegal de viviendas
11. Ruegos y preguntas
BRUNO ARNANDIS VENTURA
Cargo: REGIDOR | PSOE
foto
9 intervenciones
5. Desestimación, en su caso, de la solicitud por la que se interesa la declaración de situación individualizada de minimización de impacto territorial de construcción en parcela 177 del polígono 25 (exp. 8852/2022)
11. Ruegos y preguntas
ILUMINADA BLAY FORNÁS
Cargo: SECRETARIA | AJUNTAMENT DE BURRIANA
foto
9 intervenciones
1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el día 10 de agosto de 2023, en su versión en las dos lenguas oficiales (Área I. Secretaría)
2. Solicitud, en su caso, al Consejo de Ministros que se declare el municipio de Burriana como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (zona catastrófica) por los daños producidos por el reventón térmico ocurrido el 12 de septiembre de 2023 (exp. 10653/2023)
3. Aprobación, en su caso, de la procedencia de la revisión excepcional de precios del contrato de obras de “Derribo del edificio actual y construcción del nuevo centro de enseñanza IES Jaume I de Burriana” (exp. 11687/2023)
4. Aprobación, en su caso, de la modificación de Ordenanzas Fiscales para su entrada en vigor el día 1 de enero de 2024 (exp. 12103/2023)
5. Desestimación, en su caso, de la solicitud por la que se interesa la declaración de situación individualizada de minimización de impacto territorial de construcción en parcela 177 del polígono 25 (exp. 8852/2022)
6. Desestimación, en su caso, de la solicitud por la que se interesa la declaración de situación individualizada de minimización de impacto territorial de construcción en parcela 143 del polígono 25 (exp. 8333/2022)
7. Desestimación, en su caso, de la solicitud por la que se interesa la declaración de situación individualizada de minimización de impacto territorial de construcción en parcela 274 del polígono 25 (exp. 8109/2022)
8. Desestimación, en su caso, de la solicitud por la que se interesa la declaración de situación individualizada de minimización de impacto territorial de construcción en parcela 144 del polígono 25 (exp. 8334/2022)
10.BIS. 1.- Aprobación, en su caso, del Expediente 1/2023 de modificación de créditos y suplementos de crédito "CENTRE DE LES ARTS RAFAEL MARTÍ DE VICIANA” (exp. 12334/2023)
JESÚS ALBIOL TALAYA
Cargo: REGIDOR | VOX
foto
5 intervenciones
11. Ruegos y preguntas
JOAN RAMON MONFERRER DAUDÍ
Cargo: REGIDOR | PSOE
foto
5 intervenciones
3. Aprobación, en su caso, de la procedencia de la revisión excepcional de precios del contrato de obras de “Derribo del edificio actual y construcción del nuevo centro de enseñanza IES Jaume I de Burriana” (exp. 11687/2023)
11. Ruegos y preguntas
JORGE MONFERRER DAUDÍ
Cargo: ALCALDE-PRESIDENT | PP
foto
16 intervenciones
1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el día 10 de agosto de 2023, en su versión en las dos lenguas oficiales (Área I. Secretaría)
4. Aprobación, en su caso, de la modificación de Ordenanzas Fiscales para su entrada en vigor el día 1 de enero de 2024 (exp. 12103/2023)
10.BIS.2.- Moción presentada por el Grupo Popular relativa a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
MARIA DEL CARMEN BOU MARTÍ
Cargo: REGIDORA | PSOE
foto
1 intervenciones
11. Ruegos y preguntas
MARIA JOSEP SAFONT MELCHOR
Cargo: REGIDORA | PSOE
foto
8 intervenciones
4. Aprobación, en su caso, de la modificación de Ordenanzas Fiscales para su entrada en vigor el día 1 de enero de 2024 (exp. 12103/2023)
10.BIS.2.- Moción presentada por el Grupo Popular relativa a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
10.bis.3.- Moción presentada por el Grupo Municipal de VOX, relativa a la creación de un servicio municipal de apoyo, asesoramiento y alerta rápida contra la ocupación ilegal de viviendas
11. Ruegos y preguntas
Mª ISABEL MONFORT TEJEDO
Cargo: REGIDORA | PP
foto
2 intervenciones
10.BIS.2.- Moción presentada por el Grupo Popular relativa a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
NOELIA PERIS MARTÍ
Cargo: REGIDORA | PP
foto
1 intervenciones
11. Ruegos y preguntas
PALOMA BOIX BORT
Cargo: REGIDORA | PP
foto
4 intervenciones
11. Ruegos y preguntas
RECÉS
Cargo: | AJUNTAMENT DE BURRIANA
foto
1 intervenciones
10.BIS. 1.- Aprobación, en su caso, del Expediente 1/2023 de modificación de créditos y suplementos de crédito "CENTRE DE LES ARTS RAFAEL MARTÍ DE VICIANA” (exp. 12334/2023)
SARA MOLINA BALLESTER
Cargo: REGIDORA | PSOE
foto
1 intervenciones
11. Ruegos y preguntas
VICENT GRANEL CABEDO
Cargo: REGIDOR | COMPROMIS
foto
17 intervenciones
4. Aprobación, en su caso, de la modificación de Ordenanzas Fiscales para su entrada en vigor el día 1 de enero de 2024 (exp. 12103/2023)
10.BIS.2.- Moción presentada por el Grupo Popular relativa a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
10.bis.3.- Moción presentada por el Grupo Municipal de VOX, relativa a la creación de un servicio municipal de apoyo, asesoramiento y alerta rápida contra la ocupación ilegal de viviendas
VICENTE APARISI JUAN
Cargo: REGIDOR | PSOE
foto
3 intervenciones
11. Ruegos y preguntas
VOTACIONS
Cargo: | AJUNTAMENT DE BURRIANA
foto
10 intervenciones
2. Solicitud, en su caso, al Consejo de Ministros que se declare el municipio de Burriana como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil (zona catastrófica) por los daños producidos por el reventón térmico ocurrido el 12 de septiembre de 2023 (exp. 10653/2023)
3. Aprobación, en su caso, de la procedencia de la revisión excepcional de precios del contrato de obras de “Derribo del edificio actual y construcción del nuevo centro de enseñanza IES Jaume I de Burriana” (exp. 11687/2023)
4. Aprobación, en su caso, de la modificación de Ordenanzas Fiscales para su entrada en vigor el día 1 de enero de 2024 (exp. 12103/2023)
5. Desestimación, en su caso, de la solicitud por la que se interesa la declaración de situación individualizada de minimización de impacto territorial de construcción en parcela 177 del polígono 25 (exp. 8852/2022)
6. Desestimación, en su caso, de la solicitud por la que se interesa la declaración de situación individualizada de minimización de impacto territorial de construcción en parcela 143 del polígono 25 (exp. 8333/2022)
7. Desestimación, en su caso, de la solicitud por la que se interesa la declaración de situación individualizada de minimización de impacto territorial de construcción en parcela 274 del polígono 25 (exp. 8109/2022)
8. Desestimación, en su caso, de la solicitud por la que se interesa la declaración de situación individualizada de minimización de impacto territorial de construcción en parcela 144 del polígono 25 (exp. 8334/2022)
10.BIS. 1.- Aprobación, en su caso, del Expediente 1/2023 de modificación de créditos y suplementos de crédito "CENTRE DE LES ARTS RAFAEL MARTÍ DE VICIANA” (exp. 12334/2023)
10.BIS.2.- Moción presentada por el Grupo Popular relativa a la conmemoración del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer
10.bis.3.- Moción presentada por el Grupo Municipal de VOX, relativa a la creación de un servicio municipal de apoyo, asesoramiento y alerta rápida contra la ocupación ilegal de viviendas
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE BURRIANA
20
(00:34:31)
COMPROMIS
17
(00:28:08)
PP
37
(01:02:36)
PSOE
29
(01:00:38)
VOX
18
(00:41:01)