logo
digiacta
buscar
Año
Ple Ordinari del dia 2 de maig de 2024
documentos
Documentos
firmas
Firmas
Descargar
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària realitzada el dia 22 de febrer de 2024, en la seua versió en les dues llengües oficials.
1 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:26:20)
Copiar URL
2. Aprovació, si escau, de la pròrroga del contracte per a la gestió del servei públic d’abastiment d’aigua potable i clavegueram de l’Ajuntament de Burriana (241/2015)
3 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:26:55)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:30:55)
Copiar URL
3. Aprovació, si escau, de l’Addenda al Contracte Programa 2021-2024, entre la Vicepresidència Segona i Conselleria de Serveis Socials, Igualtat i Vivenda, i l’Ajuntament de Burriana, per a la col·laboració interadministrativa i financera en matèria de serveis socials per a l’exercici 2024 (175/2021)
4 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:31:10)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:35:58)
Copiar URL
4. Pròrroga, si escau, del contracte de subministrament d’energía elèctrica i servei de gestió energètica i manteniment amb garantia total de les instal·lacions d’enllumenat públic de Burriana, amb l’empresa Ferrovial Construcción SA fins el dia 30 de setembre de 2024 (485/2015)
5 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:36:30)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:42:10)
Copiar URL
5. Aprovació, si escau, del “Pla d’Emergències davant situacions de sequera en el sistema d’abastiment urbà de Burriana” (6856/2023)
4 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:42:20)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:49:16)
Copiar URL
6. Declarar la comissió d’infraccions administratives i imposició de sanció per la tinença d’animals potencialment perillosos (13994/2023)
2 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:49:30)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:50:10)
Copiar URL
7. Aprovació, si escau, del Compte General de l’exercici 2023 (3348/2024)
3 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:50:24)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:52:42)
Copiar URL
8. Dació de compte al Ple de l’Informe resumen dels resultats de control intern de l’Exercici 2021 (2587/2022)
1 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:52:50)
Copiar URL
9. Dació de compte al Ple de l’informe anual sobre el compliment de la normativa en matèria de morositat. Exercici 2021 (3143/2024)
1 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:53:12)
Copiar URL
10. Dació de compte al Ple de l’informe sobre el compliment de la normativa en matèria de morositat. Exercici 2022 (3056/2024)
1 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:53:23)
Copiar URL
11. Dació de compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en les sessions realitzades entre els dies 02/04/2024 i 18/04/2024 , ambdós inclosos (Secretaria)
1 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:53:36)
Copiar URL
12. Dació de compte al Ple de les resolucions dictades per l'Alcaldia Presidència que consten a la Secretaria Municipal, corresponents al període del 25/03/2024 a 21/04//2024, ambdós inclosos (Secretaria)
1 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:53:47)
Copiar URL
12.BIS.1.- Modificació, si escau, del lloc de treball de Tècnic/a de Festes i Turisme de la Relació de Llocs de Treball. Exercici 024 (exp. 5567/2024)
2 intervenciones
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:00:00)
Copiar URL
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:54:00)
Copiar URL
12. BIS.2.- Declarar, si escau, la no confidencialitat i estimar la sol·licitud d'accès a la documentació presentada en el procediment de contractació del subministrament d'energia elèctrica i manteniment amb garantia total de les instal·lacions d'enllumenat públic de l'Ajuntament de Borriana (exp. 13087/2022)
3 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:55:30)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:00:29)
Copiar URL
12.BIS.3.- Moció presentada pel Grup Popular, per tal de sol·licitar al Govern d' Espanya que adopte les mesures per tal de millorar les plantilles i recursos de les Forces Armades i Cosos de Seguretat de l'Estat
11 intervenciones
12.BIS.4.- Moció presentada pel Grup Popular, en defensa de les reivindicacions de la Federació Provincial de Cofradies de Pescadors de Castelló
7 intervenciones
12.BIS.5.- Moció presentada pel Grup Socialista, relativa a la inclusió en pròximes campanyes dels epígrafes que van quedar fora de l'anterior convocatòria de la campanya "Bons de Comerç"
2 intervenciones
12.BIS.6.- Moció presentada pel Grup Popular, per al recolzament a la proposició de Llei Orgànica contra l' ocupació il·legal i per a la convivència veïnal i la protecció de la seguretat de les persones i coses en les comunitats de propietaris
13 intervenciones
13. Precs i preguntes
67 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
ANTONIO FERRÁNDIZ VERA
Cargo: REGIDOR | VOX
foto
4 intervenciones
12.BIS.3.- Moción presentada por el Grupo Popular, para solicitar al Gobierno de España que adopte las medidas para mejorar las plantillas y recursos de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado
12.BIS.6.- Moción presentada por el Grupo Popular, en apoyo a la proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios
BEATRIZ CONEJERO LLANSOLA
Cargo: REGIDORA | VOX
foto
1 intervenciones
13. Ruegos y preguntas
JUAN CANÓS BROCH
Cargo: REGIDOR | VOX
foto
4 intervenciones
13. Ruegos y preguntas
Mª ASUNCIÓN FANDOS GÓMEZ
Cargo: REGIDORA | PP
foto
2 intervenciones
13. Ruegos y preguntas
Mª CRISTINA RIUS CERVERA
Cargo: REGIDORA | PSOE
foto
1 intervenciones
7. Aprobación, en su caso, de la Cuenta General del ejercicio 2023 (3348/2024)
ALEJANDRO CLAUSELL EDO
Cargo: REGIDOR | PP
foto
9 intervenciones
12.BIS.3.- Moción presentada por el Grupo Popular, para solicitar al Gobierno de España que adopte las medidas para mejorar las plantillas y recursos de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado
12.BIS.6.- Moción presentada por el Grupo Popular, en apoyo a la proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios
13. Ruegos y preguntas
BRUNO ARNANDIS VENTURA
Cargo: REGIDOR | PSOE
foto
4 intervenciones
5. Aprobación, en su caso, del “Plan de Emergencias ante situaciones de sequía en el sistema de abastecimiento urbano de Burriana” (6856/2023)
13. Ruegos y preguntas
FRANCISCO JESUS CAPDEVILA TRAVER
Cargo: REGIDOR | PP
foto
4 intervenciones
12.BIS.4.- Moción presentada por el Grupo Popular, en defensa de las reivindicaciones de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Castellón
13. Ruegos y preguntas
ILUMINADA BLAY FORNÁS
Cargo: SECRETARIA | AJUNTAMENT DE BURRIANA
foto
14 intervenciones
1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el día 22 de febrero de 2024, en su versión en las dos lenguas oficiales (Área I. Secretaría)
2. Aprobación, en su caso, de la prórroga del contrato para la gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del Ayuntamiento de Burriana (241/2015)
3. Aprobación, en su caso, de la Addenda al Contrato Programa 2021-2024, entre la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, y este Ayuntamiento de Burriana, para la colaboración interadministrativa y financiera en materia de servicios sociales para el ejercicio 2024 (175/2021)
4. Prórroga, en su caso, del contrato de suministro de energía eléctrica y servicio de gestión energética y mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado público de Burriana, con la empresa Ferrovial Construcción SA hasta el día 30 de septiembre de 2024 (485/2015)
5. Aprobación, en su caso, del “Plan de Emergencias ante situaciones de sequía en el sistema de abastecimiento urbano de Burriana” (6856/2023)
6. Declarar la comissió d’infraccions administratives i imposició de sanció per la tinença d’animals potencialment perillosos (13994/2023)
7. Aprobación, en su caso, de la Cuenta General del ejercicio 2023 (3348/2024)
8. Dación de cuenta al Pleno del Informe resumen de los resultados de control interno del Ejercicio 2021 (2587/2022)
9. Dación de cuenta al Pleno del informe anual sobre el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. Ejercicio 2021 (3143/2024)
10. Dación de cuenta al Pleno del informe anual sobre el cumplimiento de la normativa en materia de morosidad. Ejercicio 2022 (3056/2024)
11. Dación de cuenta al Pleno de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en las sesiones celebradas entre los días 02/04/2024 y 18/04/2024 ambos incluidos (Secretaría)
12. Dación de cuenta al Pleno de las resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia obrantes en la Secretaría Municipal correspondiente al período de 25/03/2024 a 21/04//2024. (Secretaría)
12.BIS.1.- Modificación, en su caso, del puesto de Técnico/a De Fiestas y Turismo de la Relación de Puestos de Trabajo. Ejercicio 2024 (expte. 5567/2024)
12. BIS.2.- Declarar, en su caso, la no confidencialidad y estimar solicitud de acceso a la documentación presentada en el procedimiento de contratación del suministro de energía eléctrica y gestión energética y mantenimiento con garantía total de instalaciones de alumbrado público del Ayuntamiento de Burriana (expte. 13087/2022)
JESÚS ALBIOL TALAYA
Cargo: REGIDOR | VOX
foto
6 intervenciones
12.BIS.4.- Moción presentada por el Grupo Popular, en defensa de las reivindicaciones de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Castellón
13. Ruegos y preguntas
JOAN RAMON MONFERRER DAUDÍ
Cargo: REGIDOR | PSOE
foto
6 intervenciones
13. Ruegos y preguntas
JORGE ALARCÓN FÁBREGA
Cargo: REGIDOR | COMPROMIS
foto
11 intervenciones
12.BIS.3.- Moción presentada por el Grupo Popular, para solicitar al Gobierno de España que adopte las medidas para mejorar las plantillas y recursos de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado
12.BIS.6.- Moción presentada por el Grupo Popular, en apoyo a la proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios
13. Ruegos y preguntas
JORGE MONFERRER DAUDÍ
Cargo: ALCALDE-PRESIDENT | PP
foto
16 intervenciones
4. Prórroga, en su caso, del contrato de suministro de energía eléctrica y servicio de gestión energética y mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado público de Burriana, con la empresa Ferrovial Construcción SA hasta el día 30 de septiembre de 2024 (485/2015)
12.BIS.3.- Moción presentada por el Grupo Popular, para solicitar al Gobierno de España que adopte las medidas para mejorar las plantillas y recursos de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado
12.BIS.4.- Moción presentada por el Grupo Popular, en defensa de las reivindicaciones de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Castellón
12.BIS.5.- Moción presentada por el Grupo Socialista, relativa a la inclusión en próximas campañas de los epígrafes que quedaron fuera de la anterior convocatoria de la campaña "Bonos de Comercio"
12.BIS.6.- Moción presentada por el Grupo Popular, en apoyo a la proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios
MARIA DEL CARMEN BOU MARTÍ
Cargo: REGIDORA | PSOE
foto
6 intervenciones
12.BIS.6.- Moción presentada por el Grupo Popular, en apoyo a la proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios
13. Ruegos y preguntas
MARIA JOSEP SAFONT MELCHOR
Cargo: REGIDORA | PSOE
foto
5 intervenciones
3. Aprobación, en su caso, de la Addenda al Contrato Programa 2021-2024, entre la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, y este Ayuntamiento de Burriana, para la colaboración interadministrativa y financiera en materia de servicios sociales para el ejercicio 2024 (175/2021)
12.BIS.3.- Moción presentada por el Grupo Popular, para solicitar al Gobierno de España que adopte las medidas para mejorar las plantillas y recursos de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado
13. Ruegos y preguntas
MARIO TRULLÉN TORRES
Cargo: REGIDOR | PP
foto
7 intervenciones
2. Aprobación, en su caso, de la prórroga del contrato para la gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del Ayuntamiento de Burriana (241/2015)
4. Prórroga, en su caso, del contrato de suministro de energía eléctrica y servicio de gestión energética y mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado público de Burriana, con la empresa Ferrovial Construcción SA hasta el día 30 de septiembre de 2024 (485/2015)
5. Aprobación, en su caso, del “Plan de Emergencias ante situaciones de sequía en el sistema de abastecimiento urbano de Burriana” (6856/2023)
12. BIS.2.- Declarar, en su caso, la no confidencialidad y estimar solicitud de acceso a la documentación presentada en el procedimiento de contratación del suministro de energía eléctrica y gestión energética y mantenimiento con garantía total de instalaciones de alumbrado público del Ayuntamiento de Burriana (expte. 13087/2022)
13. Ruegos y preguntas
Mª ISABEL MONFORT TEJEDO
Cargo: REGIDORA | PP
foto
1 intervenciones
3. Aprobación, en su caso, de la Addenda al Contrato Programa 2021-2024, entre la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, y este Ayuntamiento de Burriana, para la colaboración interadministrativa y financiera en materia de servicios sociales para el ejercicio 2024 (175/2021)
NOELIA PERIS MARTÍ
Cargo: REGIDORA | PP
foto
1 intervenciones
13. Ruegos y preguntas
PALOMA BOIX BORT
Cargo: REGIDORA | PP
foto
2 intervenciones
13. Ruegos y preguntas
SARA MOLINA BALLESTER
Cargo: REGIDORA | PSOE
foto
9 intervenciones
12.BIS.5.- Moción presentada por el Grupo Socialista, relativa a la inclusión en próximas campañas de los epígrafes que quedaron fuera de la anterior convocatoria de la campaña "Bonos de Comercio"
13. Ruegos y preguntas
VICENTE APARISI JUAN
Cargo: REGIDOR | PSOE
foto
7 intervenciones
4. Prórroga, en su caso, del contrato de suministro de energía eléctrica y servicio de gestión energética y mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado público de Burriana, con la empresa Ferrovial Construcción SA hasta el día 30 de septiembre de 2024 (485/2015)
12.BIS.4.- Moción presentada por el Grupo Popular, en defensa de las reivindicaciones de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Castellón
13. Ruegos y preguntas
VOTACIONS
Cargo: | AJUNTAMENT DE BURRIANA
foto
11 intervenciones
2. Aprobación, en su caso, de la prórroga del contrato para la gestión del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado del Ayuntamiento de Burriana (241/2015)
3. Aprobación, en su caso, de la Addenda al Contrato Programa 2021-2024, entre la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, y este Ayuntamiento de Burriana, para la colaboración interadministrativa y financiera en materia de servicios sociales para el ejercicio 2024 (175/2021)
4. Prórroga, en su caso, del contrato de suministro de energía eléctrica y servicio de gestión energética y mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado público de Burriana, con la empresa Ferrovial Construcción SA hasta el día 30 de septiembre de 2024 (485/2015)
5. Aprobación, en su caso, del “Plan de Emergencias ante situaciones de sequía en el sistema de abastecimiento urbano de Burriana” (6856/2023)
6. Declarar la comissió d’infraccions administratives i imposició de sanció per la tinença d’animals potencialment perillosos (13994/2023)
7. Aprobación, en su caso, de la Cuenta General del ejercicio 2023 (3348/2024)
12.BIS.1.- Modificación, en su caso, del puesto de Técnico/a De Fiestas y Turismo de la Relación de Puestos de Trabajo. Ejercicio 2024 (expte. 5567/2024)
12. BIS.2.- Declarar, en su caso, la no confidencialidad y estimar solicitud de acceso a la documentación presentada en el procedimiento de contratación del suministro de energía eléctrica y gestión energética y mantenimiento con garantía total de instalaciones de alumbrado público del Ayuntamiento de Burriana (expte. 13087/2022)
12.BIS.3.- Moción presentada por el Grupo Popular, para solicitar al Gobierno de España que adopte las medidas para mejorar las plantillas y recursos de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado
12.BIS.4.- Moción presentada por el Grupo Popular, en defensa de las reivindicaciones de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Castellón
12.BIS.6.- Moción presentada por el Grupo Popular, en apoyo a la proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y para la convivencia vecinal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios
CARLA GASCO USO
Cargo: REGIDORA | COMPROMIS
foto
1 intervenciones
12.BIS.4.- Moción presentada por el Grupo Popular, en defensa de las reivindicaciones de la Federación Provincial de Cofradías de Pescadores de Castellón
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE BURRIANA
25
(01:10:14)
COMPROMIS
12
(00:22:46)
PP
42
(01:07:10)
PSOE
38
(01:10:27)
VOX
15
(00:27:07)