logo
digiacta
buscar
Any
Ple ordinari del 26 de juliol de 2023
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de la proposta de l’Alcaldia relativa a la designació de representants municipals en órgans col·legiats ( exp. 6575/2023)
4 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:05:30)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:07:00)
Copiar URL
2. Aprovació, si escau, de la proposta de l’Alcaldia relativa a la designació de representant de l’Ajuntament de Borriana en l’empresa mixta per al tractament i recuperació de residus sòlids urbans, denominada «Reciplasa Reciclado de Residuos de La Plana, S.L. (exp. 6575/2023)
2 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:07:15)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:07:35)
Copiar URL
3. Rectificació, si escau, de l’acord de l’Ajuntament Ple de 2 de maig de 2023, en referència a l’import del servei municipal de neteja dels col·legis públics, piscina municipal coberta i dependències municipals (exp. 3964/2019)
4 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:07:45)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:09:32)
Copiar URL
4. Prórroga, si escau, del contracte del subministrament d’energía elèctrica i servei de gestió energètica i manteniment amb garantia total de les instal·lacions d’enllumenat públic de Borriana, amb l’ empresa Ferrovial Construcción SA fins el dia 31 de desembre de 2023 (exp. 485/2015)
5 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:09:45)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:17:40)
Copiar URL
Aprovació, si escau, del Compte General 2022 (exp. 4155/2023)
2 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:17:45)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:18:20)
Copiar URL
6. Aprovació, si escau, de l'Expedient 3-2023 de modificació de crèdits mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdit (exp. 8354/2023)
11 intervencions
7. Proposta del grup municipal Compromís relativa a la celebració del 28 de juny com Dia Internacional del Orgull LGTBI+
9 intervencions
8. Dació de compte al Ple de la informació econòmica i pressupostària corresponent al primer trimestre de 2023 (exp. 4359/2023)
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:29:10)
Copiar URL
9. Dació de compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en les sessions realitzades entre els dies 19/06/2023 i 13/07/2023
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:29:30)
Copiar URL
10. Dació de compte al Ple de las resoluciones dictades per l'Alcaldia Presidència que consten a Secretaria Municipal, corresponent al període de 19/06/2023 a 16/07/2023, ambdós inclosos
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:29:55)
Copiar URL
10. BIS.1.- Proposta de l'Alcaldia Presidència, relativa a la modificació de càrrecs de la corporació, que s'exerciran en règim de dedicació parcial o exclusiva (exp. 6575/2023)
4 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:30:10)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:32:24)
Copiar URL
11. Precs i preguntes
71 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
ANTONIO FERRÁNDIZ VERA
Càrrec: REGIDOR | VOX
foto
2 intervencions
11. Ruegos y preguntas
BEATRIZ CONEJERO LLANSOLA
Càrrec: REGIDORA | VOX
foto
1 intervencions
7. Propuesta del Grupo Municipal Compromís relativa a la celebración del 28 de junio como Dïa Internacional del Orgullo LGTBI+
JUAN CANÓS BROCH
Càrrec: REGIDOR | VOX
foto
3 intervencions
6. Aprobación, en su caso, del Expediente 3/2023 de modificación de créditos mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito (expte. 8354/2023)
11. Ruegos y preguntas
Mª CRISTINA RIUS CERVERA
Càrrec: REGIDORA | PSOE
foto
2 intervencions
6. Aprobación, en su caso, del Expediente 3/2023 de modificación de créditos mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito (expte. 8354/2023)
ALEJANDRO CLAUSELL EDO
Càrrec: REGIDOR | PP
foto
5 intervencions
6. Aprobación, en su caso, del Expediente 3/2023 de modificación de créditos mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito (expte. 8354/2023)
7. Propuesta del Grupo Municipal Compromís relativa a la celebración del 28 de junio como Dïa Internacional del Orgullo LGTBI+
10.BIS.1.- Propuesta de la Alcaldía Presidencia, relativa la modificación de cargos de la Corporación, que se ejercerán en régimen de dedicación parcial o exclusiva (expte. 6575/2023)
BRUNO ARNANDIS VENTURA
Càrrec: REGIDOR | PSOE
foto
4 intervencions
11. Ruegos y preguntas
EVA SUÁREZ VICENT
Càrrec: REGIDORA | PP
foto
1 intervencions
11. Ruegos y preguntas
ILUMINADA BLAY FORNÁS
Càrrec: SECRETARIA | AJUNTAMENT DE BURRIANA
foto
11 intervencions
1. Aprobación, en su caso, de la propuesta de la Alcaldía sobre designación de representantes municipales en órganos colegiados ( expte. 6575/2023)
2. Aprobación, en su caso, de la propuesta de la Alcaldía sobre designación de representante del Ayuntamiento de Burriana en la empresa mixta para el tratamiento y recuperación de residuos sólidos urbanos, denominada «Reciplasa Reciclado de Residuos de La Plana, S.L. (expte. 6575/2023)
3. Rectificación, en su caso, del acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 2 de mayo de 2023, en referencia al importe del servicio municipal de limpieza de los colegios públicos, piscina municipal cubierta y dependencias municipales (expte. 3964/2019)
4. Prórroga, en su caso, del contrato del suministro de energía eléctrica y servicio de gestión energética y mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado público de Burriana, con la empresa Ferrovial Construcción SA hasta el día 31 de diciembre de 2023 (expte. 485/2015)
5. Aprobación, en su caso, de la Cuenta General 2022 (expte. 4155/2023)
6. Aprobación, en su caso, del Expediente 3/2023 de modificación de créditos mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito (expte. 8354/2023)
7. Propuesta del Grupo Municipal Compromís relativa a la celebración del 28 de junio como Dïa Internacional del Orgullo LGTBI+
8. Dación de cuenta al Pleno de la Información Económica u presupuestaria correspondiente al Primer Trimestre de 2023 (expte 4359/2023)
9. Dación de cuenta al Pleno de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en las sesiones celebradas entre los días 19/06/2023 y 13/07/2023
10. Dación de cuenta al Pleno de las resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia obrantes en la Secretaría Municipal, correspondiente al período de 19/06/2023 a 16/07/2023, ambos incluidos
10.BIS.1.- Propuesta de la Alcaldía Presidencia, relativa la modificación de cargos de la Corporación, que se ejercerán en régimen de dedicación parcial o exclusiva (expte. 6575/2023)
JESÚS ALBIOL TALAYA
Càrrec: REGIDOR | VOX
foto
7 intervencions
3. Rectificación, en su caso, del acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 2 de mayo de 2023, en referencia al importe del servicio municipal de limpieza de los colegios públicos, piscina municipal cubierta y dependencias municipales (expte. 3964/2019)
11. Ruegos y preguntas
JOAN RAMON MONFERRER DAUDÍ
Càrrec: REGIDOR | PSOE
foto
4 intervencions
11. Ruegos y preguntas
JORGE MONFERRER DAUDÍ
Càrrec: ALCALDE-PRESIDENT | PP
foto
23 intervencions
1. Aprobación, en su caso, de la propuesta de la Alcaldía sobre designación de representantes municipales en órganos colegiados ( expte. 6575/2023)
MARIA JOSEP SAFONT MELCHOR
Càrrec: REGIDORA | PSOE
foto
9 intervencions
3. Rectificación, en su caso, del acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 2 de mayo de 2023, en referencia al importe del servicio municipal de limpieza de los colegios públicos, piscina municipal cubierta y dependencias municipales (expte. 3964/2019)
7. Propuesta del Grupo Municipal Compromís relativa a la celebración del 28 de junio como Dïa Internacional del Orgullo LGTBI+
11. Ruegos y preguntas
MARIO TRULLÉN TORRES
Càrrec: REGIDOR | PP
foto
3 intervencions
4. Prórroga, en su caso, del contrato del suministro de energía eléctrica y servicio de gestión energética y mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado público de Burriana, con la empresa Ferrovial Construcción SA hasta el día 31 de diciembre de 2023 (expte. 485/2015)
11. Ruegos y preguntas
Mª ISABEL MONFORT TEJEDO
Càrrec: REGIDORA | PP
foto
1 intervencions
11. Ruegos y preguntas
NOELIA PERIS MARTÍ
Càrrec: REGIDORA | PP
foto
2 intervencions
11. Ruegos y preguntas
PALOMA BOIX BORT
Càrrec: REGIDORA | PP
foto
2 intervencions
11. Ruegos y preguntas
SARA MOLINA BALLESTER
Càrrec: REGIDORA | PSOE
foto
1 intervencions
11. Ruegos y preguntas
VICENT GRANEL CABEDO
Càrrec: REGIDOR | COMPROMIS
foto
20 intervencions
1. Aprobación, en su caso, de la propuesta de la Alcaldía sobre designación de representantes municipales en órganos colegiados ( expte. 6575/2023)
6. Aprobación, en su caso, del Expediente 3/2023 de modificación de créditos mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito (expte. 8354/2023)
7. Propuesta del Grupo Municipal Compromís relativa a la celebración del 28 de junio como Dïa Internacional del Orgullo LGTBI+
10.BIS.1.- Propuesta de la Alcaldía Presidencia, relativa la modificación de cargos de la Corporación, que se ejercerán en régimen de dedicación parcial o exclusiva (expte. 6575/2023)
11. Ruegos y preguntas
VICENTE APARISI JUAN
Càrrec: REGIDOR | PSOE
foto
6 intervencions
4. Prórroga, en su caso, del contrato del suministro de energía eléctrica y servicio de gestión energética y mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado público de Burriana, con la empresa Ferrovial Construcción SA hasta el día 31 de diciembre de 2023 (expte. 485/2015)
11. Ruegos y preguntas
VOTACIONS
Càrrec: | AJUNTAMENT DE BURRIANA
foto
8 intervencions
1. Aprobación, en su caso, de la propuesta de la Alcaldía sobre designación de representantes municipales en órganos colegiados ( expte. 6575/2023)
2. Aprobación, en su caso, de la propuesta de la Alcaldía sobre designación de representante del Ayuntamiento de Burriana en la empresa mixta para el tratamiento y recuperación de residuos sólidos urbanos, denominada «Reciplasa Reciclado de Residuos de La Plana, S.L. (expte. 6575/2023)
3. Rectificación, en su caso, del acuerdo del Ayuntamiento Pleno de 2 de mayo de 2023, en referencia al importe del servicio municipal de limpieza de los colegios públicos, piscina municipal cubierta y dependencias municipales (expte. 3964/2019)
4. Prórroga, en su caso, del contrato del suministro de energía eléctrica y servicio de gestión energética y mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado público de Burriana, con la empresa Ferrovial Construcción SA hasta el día 31 de diciembre de 2023 (expte. 485/2015)
5. Aprobación, en su caso, de la Cuenta General 2022 (expte. 4155/2023)
6. Aprobación, en su caso, del Expediente 3/2023 de modificación de créditos mediante créditos extraordinarios y suplementos de crédito (expte. 8354/2023)
7. Propuesta del Grupo Municipal Compromís relativa a la celebración del 28 de junio como Dïa Internacional del Orgullo LGTBI+
10.BIS.1.- Propuesta de la Alcaldía Presidencia, relativa la modificación de cargos de la Corporación, que se ejercerán en régimen de dedicación parcial o exclusiva (expte. 6575/2023)
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE BURRIANA
21
(02:37:17)
COMPROMIS
20
(00:27:58)
PP
37
(20:43:54)
PSOE
26
(00:59:13)
VOX
13
(00:20:53)