logo
digiacta
buscar
Any
Ple Ordinari del 7 de març de 2024
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària realitzada el dia 30 de novembre de 2023, i el corresponent a la sessió extraordinària celebrada el dia 28 de desembre de 2023, en la seua versió en les dues llengües oficials
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:04:25)
Copiar URL
2. Aprovació, si escau, de la proposta de l’Alcaldia Presidència sobre designació de representants municipals en òrgans col·legiats (exp. 6575/2023)
2 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:05:08)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:06:25)
Copiar URL
3. Aprovació, si escau, del projecte d’obres “Renovació i millora de les infraestructures del servei. Any 2024” (exp. 3036/2024)
9 intervencions
4. Proposició del grup municipal de PP de recolzament de les mesures reivindicatives per part del sector agrari i ramader
5 intervencions
5. Proposició del grup municipal de Compromís de recolzament del camp valencià
1 intervencions
6. Proposició del grup municipal de VOX, relativa al Pacte Verd Europeu
13 intervencions
7. Aprovació, si escau, de la revisió de preus del contracte d’arreplegada de residus sòlids urbans i neteja viària subscrit amb FOBESA aplicable a l’any 2024 (exp. 7833/2016)
5 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:06:40)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:22:24)
Copiar URL
8. Declarar la comissió d’infraccions administratives i imposició de sanció per la tinença d’animals potencialment perillosos (exp. 14100/2023)
2 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:22:56)
Copiar URL
9. Declarar la comissió d’infraccions administratives i imposició de sanció per la tinença d’animals potencialment perillosos (exp. 14099/2023)
0 intervencions
10. Declarar la comissió d’infraccions administratives i imposició de sanció per la tinença d’animals potencialment perillosos (exp. 13995/2023)
0 intervencions
11. Declarar la comissió d’infraccions administratives i imposició de sanció per la tinença d’animals potencialment perillosos (exp. 7257/2023)
0 intervencions
12. Declarar la comisión de infracciones administrativas e imposición de sanción por la tenencia de animales potencialmente peligrosos (exp. 13993/2023)
0 intervencions
13. Dació de compte al Pleno de informació econòmica i pressupostària referida al 4t trimestre de 2023 (exp. 1371/2024)
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:26:00)
Copiar URL
14. Dació de compte al Ple del decret de l’Alcaldia Presidència pel qual s’aprova la liquidació del Pressupost municipal corresponent a l’exercici 2023 (exp. 1837/2024)
7 intervencions
15. Dació de compte al Ple del decret de l’Alcaldia Presidència pel qual s’aprova la liquidació del Pressupost de l’organisme autònom Centre de les Arts Rafel Martí de Viciana (exp. 1837/2024)
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:54:30)
Copiar URL
16. Dació de compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en les sessions realitzades entre els dies 25/01/2024 i 22/02/2024, ambdós inclosos (Secretaria)
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:54:58)
Copiar URL
Dació de compte al Ple de les resolucions dictades per l'Alcaldia Presidència que consten a la Secretaria Municipal, corresponents al període del 22/01/2024 a 25/02/2024., ambdós inclosos (Secretaria)
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:55:18)
Copiar URL
17.BIS.1.- Aprovació, si escau, de la modificació de la Relació de Llocs de Treball i Plantilla 2024 (exp. 3107/2024)
2 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:55:40)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:57:25)
Copiar URL
17.BIS.2.- MOCIÓ CONJUNTA PP - PSOE - Compromís, relativa a la commemoració del dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona
9 intervencions
18. Precs i preguntes
69 intervencions
foto
(03:25:58)
Copiar URL
foto
(03:26:40)
Copiar URL
foto
(03:41:24)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
ANTONIO FERRÁNDIZ VERA
Càrrec: REGIDOR | VOX
foto
1 intervencions
18. Ruegos y preguntas
BEATRIZ CONEJERO LLANSOLA
Càrrec: REGIDORA | VOX
foto
2 intervencions
17.BIS.2.- MOCIÓN CONJUNTA PP - PSOE - Compromís, relativa a la conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
JUAN CANÓS BROCH
Càrrec: REGIDOR | VOX
foto
9 intervencions
3. Aprobación, en su caso, del proyecto de obras “Renovación y mejora de las infraestructuras del servicio. Año 2024” (expte. 3036/2024)
6. Proposición del grupo municipal de VOX, relativa al Pacto Verde Europeo
18. Ruegos y preguntas
Mª ASUNCIÓN FANDOS GÓMEZ
Càrrec: REGIDORA | PP
foto
1 intervencions
18. Ruegos y preguntas
Mª CRISTINA RIUS CERVERA
Càrrec: REGIDORA | PSOE
foto
2 intervencions
14. Dación de cuenta al Pleno del decreto de la Alcaldía Presidencia por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto municipal correspondiente al Ejercicio 2023 (exp. 1837/2024)
ALEJANDRO CLAUSELL EDO
Càrrec: REGIDOR | PP
foto
11 intervencions
4. Proposición del grupo municipal de PP de apoyo de las medidas reivindicativas por el sector agrario y ganadero
6. Proposición del grupo municipal de VOX, relativa al Pacto Verde Europeo
14. Dación de cuenta al Pleno del decreto de la Alcaldía Presidencia por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto municipal correspondiente al Ejercicio 2023 (exp. 1837/2024)
18. Ruegos y preguntas
BRUNO ARNANDIS VENTURA
Càrrec: REGIDOR | PSOE
foto
4 intervencions
7. Aprobación, en su caso, de la revisión de precio del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria suscrito con FOBESA aplicable al año 2024 (exp. 7833/2016)
18. Ruegos y preguntas
ILUMINADA BLAY FORNÁS
Càrrec: SECRETARIA | AJUNTAMENT DE BURRIANA
foto
12 intervencions
1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 30 de noviembre de 2023, y el correspondiente a la sesión extraordinaria celebrada el día 28 de diciembre de 2023, en su versión en las dos lenguas oficiales (Área I. Secretaría)
2. Aprobación, en su caso, de la propuesta de la Alcaldía Presidencia sobre designación de representantes municipales en órganos colegiados (expte. 6575/2023)
3. Aprobación, en su caso, del proyecto de obras “Renovación y mejora de las infraestructuras del servicio. Año 2024” (expte. 3036/2024)
6. Proposición del grupo municipal de VOX, relativa al Pacto Verde Europeo
7. Aprobación, en su caso, de la revisión de precio del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria suscrito con FOBESA aplicable al año 2024 (exp. 7833/2016)
8. Declarar la comisión de infracciones administrativas e imposición de sanción por la tenencia de animales potencialmente peligrosos (exp. 14100/2023)
13. Dación de cuenta al Pleno de información económica y presupuestaria referida al 4º trimestre de 2023 (exp. 1371/2024)
14. Dación de cuenta al Pleno del decreto de la Alcaldía Presidencia por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto municipal correspondiente al Ejercicio 2023 (exp. 1837/2024)
15. Dación de cuenta al Pleno del decreto de la Alcaldía Presidencia por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto del Organismo Autónomo Centre de les Arts Rafel Martí de Viciana (exp. 1837/2024)
16. Dación de cuenta al Pleno de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en las sesiones celebradas entre los días 25/01/2024 y 22/02/2024 ambos incluidos (Secretaría)
17. Dación de cuenta al Pleno de las resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia obrantes en la Secretaría Municipal correspondiente al período de 22/01/2024 a 25/02/2024. (Sección I. Neg. I)
17.BIS.1.- Aprobación, en su caso, de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla 2024 (expte. 3107/2024)
JESÚS ALBIOL TALAYA
Càrrec: REGIDOR | VOX
foto
7 intervencions
18. Ruegos y preguntas
JOAN RAMON MONFERRER DAUDÍ
Càrrec: REGIDOR | PSOE
foto
5 intervencions
18. Ruegos y preguntas
JORGE ALARCÓN FÁBREGA
Càrrec: REGIDOR | COMPROMIS
foto
9 intervencions
6. Proposición del grupo municipal de VOX, relativa al Pacto Verde Europeo
14. Dación de cuenta al Pleno del decreto de la Alcaldía Presidencia por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto municipal correspondiente al Ejercicio 2023 (exp. 1837/2024)
18. Ruegos y preguntas
JORGE MONFERRER DAUDÍ
Càrrec: ALCALDE-PRESIDENT | PP
foto
23 intervencions
3. Aprobación, en su caso, del proyecto de obras “Renovación y mejora de las infraestructuras del servicio. Año 2024” (expte. 3036/2024)
4. Proposición del grupo municipal de PP de apoyo de las medidas reivindicativas por el sector agrario y ganadero
5. Proposición del grupo municipal de Compromís en apoyo del campo valenciano
6. Proposición del grupo municipal de VOX, relativa al Pacto Verde Europeo
8. Declarar la comisión de infracciones administrativas e imposición de sanción por la tenencia de animales potencialmente peligrosos (exp. 14100/2023)
14. Dación de cuenta al Pleno del decreto de la Alcaldía Presidencia por el que se aprueba la liquidación del Presupuesto municipal correspondiente al Ejercicio 2023 (exp. 1837/2024)
17.BIS.2.- MOCIÓN CONJUNTA PP - PSOE - Compromís, relativa a la conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
18. Ruegos y preguntas
MARIA DEL CARMEN BOU MARTÍ
Càrrec: REGIDORA | PSOE
foto
4 intervencions
18. Ruegos y preguntas
MARIA JOSEP SAFONT MELCHOR
Càrrec: REGIDORA | PSOE
foto
4 intervencions
6. Proposición del grupo municipal de VOX, relativa al Pacto Verde Europeo
17.BIS.2.- MOCIÓN CONJUNTA PP - PSOE - Compromís, relativa a la conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
18. Ruegos y preguntas
MARIO TRULLÉN TORRES
Càrrec: REGIDOR | PP
foto
2 intervencions
3. Aprobación, en su caso, del proyecto de obras “Renovación y mejora de las infraestructuras del servicio. Año 2024” (expte. 3036/2024)
7. Aprobación, en su caso, de la revisión de precio del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria suscrito con FOBESA aplicable al año 2024 (exp. 7833/2016)
Mª ISABEL MONFORT TEJEDO
Càrrec: REGIDORA | PP
foto
5 intervencions
17.BIS.2.- MOCIÓN CONJUNTA PP - PSOE - Compromís, relativa a la conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
18. Ruegos y preguntas
NOELIA PERIS MARTÍ
Càrrec: REGIDORA | PP
foto
2 intervencions
18. Ruegos y preguntas
PALOMA BOIX BORT
Càrrec: REGIDORA | PP
foto
4 intervencions
18. Ruegos y preguntas
SARA MOLINA BALLESTER
Càrrec: REGIDORA | PSOE
foto
2 intervencions
18. Ruegos y preguntas
VICENTE APARISI JUAN
Càrrec: REGIDOR | PSOE
foto
8 intervencions
3. Aprobación, en su caso, del proyecto de obras “Renovación y mejora de las infraestructuras del servicio. Año 2024” (expte. 3036/2024)
4. Proposición del grupo municipal de PP de apoyo de las medidas reivindicativas por el sector agrario y ganadero
7. Aprobación, en su caso, de la revisión de precio del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria suscrito con FOBESA aplicable al año 2024 (exp. 7833/2016)
18. Ruegos y preguntas
VOTACIONS
Càrrec: | AJUNTAMENT DE BURRIANA
foto
7 intervencions
2. Aprobación, en su caso, de la propuesta de la Alcaldía Presidencia sobre designación de representantes municipales en órganos colegiados (expte. 6575/2023)
3. Aprobación, en su caso, del proyecto de obras “Renovación y mejora de las infraestructuras del servicio. Año 2024” (expte. 3036/2024)
4. Proposición del grupo municipal de PP de apoyo de las medidas reivindicativas por el sector agrario y ganadero
6. Proposición del grupo municipal de VOX, relativa al Pacto Verde Europeo
7. Aprobación, en su caso, de la revisión de precio del contrato de recogida de residuos sólidos urbanos y limpieza viaria suscrito con FOBESA aplicable al año 2024 (exp. 7833/2016)
17.BIS.1.- Aprobación, en su caso, de la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo y Plantilla 2024 (expte. 3107/2024)
17.BIS.2.- MOCIÓN CONJUNTA PP - PSOE - Compromís, relativa a la conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
CARLA GASCO USO
Càrrec: REGIDORA | COMPROMIS
foto
5 intervencions
17.BIS.2.- MOCIÓN CONJUNTA PP - PSOE - Compromís, relativa a la conmemoración del día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer
18. Ruegos y preguntas
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE BURRIANA
19
(00:13:49)
COMPROMIS
14
(00:20:52)
PP
48
(01:51:23)
PSOE
29
(01:05:00)
VOX
19
(00:45:59)