logo
digiacta
buscar
Any
Ple ordinari del 11 d'abril de 2024
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària realitzada el dia 11 de gener de 2024 i el corresponent a la sessió ordinària realitzada el dia 1 de febrer de 2024, en la seua versió en les dues llengües oficials
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:07:45)
Copiar URL
2. Classificació, si escau, de les empreses i requeriment de documentació prèvia a l’adjudicació del subministrament d’energia elèctrica i la prestació dels serveis energètics i de manteniment amb garantia total de les instal·lacions d’enllumenat públic exterior de l’Ajuntament de Burriana (G13087/2022)
4 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:08:25)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:14:30)
Copiar URL
3. Aprovació, si escau, de la cartografia de l’ interfície urbà forestal del termini municipal de Burriana (14219/2023)
4 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:14:38)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:18:32)
Copiar URL
4. Aprovació, si escau, de la rectificació d’errades en el Pla Estratègic de Subvencions (1060/2024)
2 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:18:44)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:19:14)
Copiar URL
5. Dació de compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en les sessions realitzades entre els dies 29/02/2024 i 28/03/2024 , ambdós inclosos (Secretaria)
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:19:25)
Copiar URL
6. Dació de compte al Ple de les resolucions dictades per l'Alcaldia Presidència que consten a la Secretaria Municipal, corresponents al període del 26/02/2024 a 24/03/2024, ambdós inclosos (Secretaria)
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:19:44)
Copiar URL
6.BIS.1.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE COMPROMÍS, PER A RECLAMAR LA CASA DE NAIXEMENTS A L'HOSPITAL DE LA PLANA
11 intervencions
6.BIS.2.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL PARTIT POPULAR, RELATIVA A LA LLEI DE COSTES I A LA DEFENSA DEL LITORAL
15 intervencions
6.BIS.3.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DEL PARTIT POPULAR, RELATIVA A LA CONVOCATÒRIA DE LÍNIES D'AJUDES AL SECTOR CERÀMIC DE MANERA URGENT
14 intervencions
6.BIS.4.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT COMPROMÍS, PER REPOSAR LA MEMÒRIA DE LES VÍCTIMES DEL FRANQUISME
8 intervencions
7. Precs i preguntes
30 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
ANTONIO FERRÁNDIZ VERA
Càrrec: REGIDOR | VOX
foto
1 intervencions
7. Ruegos y preguntas
BEATRIZ CONEJERO LLANSOLA
Càrrec: REGIDORA | VOX
foto
2 intervencions
6.BIS.1.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE COMPROMÍS, RELATIVA A LA RECLAMACIÓN DE LA CASA DE NACIMIENTOS EN EL HOSPITAL DE LA PLANA
JUAN CANÓS BROCH
Càrrec: REGIDOR | VOX
foto
3 intervencions
6.BIS.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR, RELATIVA A LA LEY DE COSTAS Y LA DEFENSA DEL LITORAL
7. Ruegos y preguntas
Mª CRISTINA RIUS CERVERA
Càrrec: REGIDORA | PSOE
foto
3 intervencions
7. Ruegos y preguntas
ALEJANDRO CLAUSELL EDO
Càrrec: REGIDOR | PP
foto
13 intervencions
6.BIS.1.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE COMPROMÍS, RELATIVA A LA RECLAMACIÓN DE LA CASA DE NACIMIENTOS EN EL HOSPITAL DE LA PLANA
6.BIS.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR, RELATIVA A LA LEY DE COSTAS Y LA DEFENSA DEL LITORAL
6.BIS.3.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR, RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE LÍNEAS DE AYUDAS AL SECTOR CERÁMICO DE FORMA URGENTE
6.BIS.4.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL COMPROMÍS, RELATIVA A AL REPOSO DE LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
7. Ruegos y preguntas
BRUNO ARNANDIS VENTURA
Càrrec: REGIDOR | PSOE
foto
7 intervencions
2. Clasificación, en su caso, de las empresas y requerimiento de documentación previa a la adjudicación del suministro de energía eléctrica y la prestación de los servicios energéticos y de mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado público exterior del Ayuntamiento de Burriana (G13087/2022)
3. Aprobación, en su caso, de la cartografía de la interfaz urbano forestal del término municipal (14219/023)
6.BIS.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR, RELATIVA A LA LEY DE COSTAS Y LA DEFENSA DEL LITORAL
7. Ruegos y preguntas
ILUMINADA BLAY FORNÁS
Càrrec: SECRETARIA | AJUNTAMENT DE BURRIANA
foto
8 intervencions
1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 11 de enero de 2024, así como la celebrada el día 1 de febrero de 2024, en su versión en las dos lenguas oficiales (Área I. Secretaría
2. Clasificación, en su caso, de las empresas y requerimiento de documentación previa a la adjudicación del suministro de energía eléctrica y la prestación de los servicios energéticos y de mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado público exterior del Ayuntamiento de Burriana (G13087/2022)
3. Aprobación, en su caso, de la cartografía de la interfaz urbano forestal del término municipal (14219/023)
4. Aprobación, en su caso, de la rectificación de errores en el Plan Estratégico de Subvenciones (1060/2024)
5. Dación de cuenta al Pleno de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en las sesiones celebradas entre los días 29/02/2024 y 28/03/2024 ambos incluidos (Secretaría)
6. Dación de cuenta al Pleno de las resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia obrantes en la Secretaría Municipal correspondiente al período de 26/02/2024 a 24/03/2024. (Secretaría)
6.BIS.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR, RELATIVA A LA LEY DE COSTAS Y LA DEFENSA DEL LITORAL
JESÚS ALBIOL TALAYA
Càrrec: REGIDOR | VOX
foto
3 intervencions
6.BIS.3.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR, RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE LÍNEAS DE AYUDAS AL SECTOR CERÁMICO DE FORMA URGENTE
7. Ruegos y preguntas
JORGE ALARCÓN FÁBREGA
Càrrec: REGIDOR | COMPROMIS
foto
6 intervencions
6.BIS.3.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR, RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE LÍNEAS DE AYUDAS AL SECTOR CERÁMICO DE FORMA URGENTE
6.BIS.4.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL COMPROMÍS, RELATIVA A AL REPOSO DE LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
7. Ruegos y preguntas
JORGE MONFERRER DAUDÍ
Càrrec: ALCALDE-PRESIDENT | PP
foto
18 intervencions
3. Aprobación, en su caso, de la cartografía de la interfaz urbano forestal del término municipal (14219/023)
6.BIS.1.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE COMPROMÍS, RELATIVA A LA RECLAMACIÓN DE LA CASA DE NACIMIENTOS EN EL HOSPITAL DE LA PLANA
6.BIS.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR, RELATIVA A LA LEY DE COSTAS Y LA DEFENSA DEL LITORAL
6.BIS.3.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR, RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE LÍNEAS DE AYUDAS AL SECTOR CERÁMICO DE FORMA URGENTE
6.BIS.4.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL COMPROMÍS, RELATIVA A AL REPOSO DE LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
7. Ruegos y preguntas
MARIA DEL CARMEN BOU MARTÍ
Càrrec: REGIDORA | PSOE
foto
3 intervencions
7. Ruegos y preguntas
MARIA JOSEP SAFONT MELCHOR
Càrrec: REGIDORA | PSOE
foto
7 intervencions
6.BIS.1.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE COMPROMÍS, RELATIVA A LA RECLAMACIÓN DE LA CASA DE NACIMIENTOS EN EL HOSPITAL DE LA PLANA
6.BIS.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR, RELATIVA A LA LEY DE COSTAS Y LA DEFENSA DEL LITORAL
6.BIS.3.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR, RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE LÍNEAS DE AYUDAS AL SECTOR CERÁMICO DE FORMA URGENTE
7. Ruegos y preguntas
MARIO TRULLÉN TORRES
Càrrec: REGIDOR | PP
foto
4 intervencions
2. Clasificación, en su caso, de las empresas y requerimiento de documentación previa a la adjudicación del suministro de energía eléctrica y la prestación de los servicios energéticos y de mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado público exterior del Ayuntamiento de Burriana (G13087/2022)
7. Ruegos y preguntas
RECÉS
Càrrec: | AJUNTAMENT DE BURRIANA
foto
2 intervencions
6.BIS.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR, RELATIVA A LA LEY DE COSTAS Y LA DEFENSA DEL LITORAL
6.BIS.4.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL COMPROMÍS, RELATIVA A AL REPOSO DE LA MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DEL FRANQUISMO
SARA MOLINA BALLESTER
Càrrec: REGIDORA | PSOE
foto
2 intervencions
7. Ruegos y preguntas
VOTACIONS
Càrrec: | AJUNTAMENT DE BURRIANA
foto
6 intervencions
2. Clasificación, en su caso, de las empresas y requerimiento de documentación previa a la adjudicación del suministro de energía eléctrica y la prestación de los servicios energéticos y de mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado público exterior del Ayuntamiento de Burriana (G13087/2022)
3. Aprobación, en su caso, de la cartografía de la interfaz urbano forestal del término municipal (14219/023)
4. Aprobación, en su caso, de la rectificación de errores en el Plan Estratégico de Subvenciones (1060/2024)
6.BIS.1.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE COMPROMÍS, RELATIVA A LA RECLAMACIÓN DE LA CASA DE NACIMIENTOS EN EL HOSPITAL DE LA PLANA
6.BIS.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR, RELATIVA A LA LEY DE COSTAS Y LA DEFENSA DEL LITORAL
6.BIS.3.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO DEL PARTIDO POPULAR, RELATIVA A LA CONVOCATORIA DE LÍNEAS DE AYUDAS AL SECTOR CERÁMICO DE FORMA URGENTE
CARLA GASCO USO
Càrrec: REGIDORA | COMPROMIS
foto
3 intervencions
6.BIS.1.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL DE COMPROMÍS, RELATIVA A LA RECLAMACIÓN DE LA CASA DE NACIMIENTOS EN EL HOSPITAL DE LA PLANA
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE BURRIANA
16
(00:48:49)
COMPROMIS
9
(00:22:20)
PP
35
(01:00:30)
PSOE
22
(29:18:11)
VOX
9
(00:23:01)