logo
digiacta
buscar
Any
Ple ordinari del 4 de juliol de 2024
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta corresponent a la sessió ordinària realitzada el dia 11 d’abril de 2024 i el corresponent a la sessió extraordinària realitzada el dia 25 d’abril de 2024, en la seua versió en les dues llengües oficials.
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:04:30)
Copiar URL
2. Modificació, si escau, de la Plantilla i la Relació Llocs de Treball de l’exercici 2024 (exp. 7695/2024)
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:05:10)
Copiar URL
3. Imposició, si escau, de sanció per la infracció prevista en la Llei de Tinença d’Animals Potencialment Perillosos (exp. 12796/2024)
2 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:06:45)
Copiar URL
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:10:00)
Copiar URL
4. Imposició, si escau, de sanció per la infracció prevista en la Llei de Tinença d’Animals Potencialment Perillosos (exp. 1077/2024)
0 intervencions
5. Imposició, si escau, de sanció per la infracció prevista en la Llei de Tinença d’Animals Potencialment Perillosos (exp. 1071/2024).
0 intervencions
6. Imposició, si escau, de sanció per la infracció prevista en la Llei de Tinença d’Animals Perillosos (exp.1073/2024)
0 intervencions
7. Imposició, si escau, de sanció per la infracció prevista en la Llei de Tinença d’Animals Potencialment Perillosos (exp. 1180/2024).
0 intervencions
8. Imposició, si escau, de sanció per la infracció prevista en la Llei de Tinença d’ Animals Potencialment Perillosos (exp. 4084/2024)
0 intervencions
9. Dació de compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en les sessions realitzades entre els dies 06/06/2024 i 13/06/2024 , ambdós inclosos (Secretaria)
0 intervencions
10. Dació de compte al Ple de les resolucions dictades per l'Alcaldia Presidència que consten a la Secretaria Municipal, corresponents al període del 03/06/2024 a 16/06/2024, ambdós inclosos (Secretaria)
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:10:15)
Copiar URL
11. Precs i preguntes
39 intervencions
foto
(00:48:38)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
JUAN CANÓS BROCH
Càrrec: REGIDOR | VOX
foto
3 intervencions
11. Ruegos y preguntas
Mª ASUNCIÓN FANDOS GÓMEZ
Càrrec: REGIDORA | PP
foto
1 intervencions
11. Ruegos y preguntas
ALEJANDRO CLAUSELL EDO
Càrrec: REGIDOR | PP
foto
1 intervencions
11. Ruegos y preguntas
BRUNO ARNANDIS VENTURA
Càrrec: REGIDOR | PSOE
foto
3 intervencions
11. Ruegos y preguntas
ILUMINADA BLAY FORNÁS
Càrrec: SECRETARIA | AJUNTAMENT DE BURRIANA
foto
5 intervencions
1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 11 de abril de 2024, así como la extraordinaria celebrada el día 25 de abril de 2024, en su versión en las dos lenguas oficiales (Área I. Secretaría)
2. Modificación, en su caso, de la Plantilla y la Relación de Puestos de Trabajo del ejercicio 2024 (exp. 7695/2024)
3. Imposición, en su caso, de sanción por infracción prevista en la Ley de Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos (exp. 12796/2024)
10. Dación de cuenta al Pleno de las resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia obrantes en la Secretaría Municipal correspondiente al período de 03/06/2024 a 16/06/2024 (Secretaría)
JESÚS ALBIOL TALAYA
Càrrec: REGIDOR | VOX
foto
4 intervencions
11. Ruegos y preguntas
JOAN RAMON MONFERRER DAUDÍ
Càrrec: REGIDOR | PSOE
foto
3 intervencions
11. Ruegos y preguntas
JORGE ALARCÓN FÁBREGA
Càrrec: REGIDOR | COMPROMIS
foto
1 intervencions
11. Ruegos y preguntas
JORGE MONFERRER DAUDÍ
Càrrec: ALCALDE-PRESIDENT | PP
foto
9 intervencions
11. Ruegos y preguntas
MARIA JOSEP SAFONT MELCHOR
Càrrec: REGIDORA | PSOE
foto
1 intervencions
11. Ruegos y preguntas
MARIO TRULLÉN TORRES
Càrrec: REGIDOR | PP
foto
2 intervencions
11. Ruegos y preguntas
SARA MOLINA BALLESTER
Càrrec: REGIDORA | PSOE
foto
3 intervencions
11. Ruegos y preguntas
VICENTE APARISI JUAN
Càrrec: REGIDOR | PSOE
foto
7 intervencions
11. Ruegos y preguntas
CARLA GASCO USO
Càrrec: REGIDORA | COMPROMIS
foto
1 intervencions
11. Ruegos y preguntas
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE BURRIANA
5
(00:06:20)
COMPROMIS
2
(00:00:44)
PP
13
(00:11:13)
PSOE
17
(00:20:34)
VOX
7
(00:08:20)