logo
digiacta
buscar
Any
Ple ordinari de 1 de setembre de 2022
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1. Aprobación, en su caso, del borrador del acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 2 de junio de 2022, en su versión en las dos lenguas oficiales (Secretaría).
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:08:35)
Copiar URL
2. Designación, en su caso, de los días de fiestas locales para 2023 (expte. 8939/2022) (Sección I).
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:08:52)
Copiar URL
3. Autorización, en su caso, a la funcionaria Mercedes Martí Sánchez, la compatibilidad del puesto desempeñado en este ayuntamiento con el de profesora asociada en la Universitat Jaume I de Castelló (expte. 9248/2022) (Sección I).
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:09:15)
Copiar URL
4. Modificación, en su caso, de los criterios objetivos para la asignación de complemento de productividad a los empleados públicos del Ayuntamiento de Borriana que desempeñen las funciones de dirección de los festejos taurinos (expte. 1214/2016) (Sección I).
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:10:00)
Copiar URL
5. Aprobación definitiva, en su caso, de la modificación puntual nº. 43 del Plan General de Borriana (expte. 2288/2020) (Sección II).
3 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:11:00)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:14:25)
Copiar URL
6. Proclamación, en su caso, de Silvia Navarro Godos como reina fallera de las fiestas de Sant Josep 2023 (expte. 9204/2022) (Sección IV).
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:14:30)
Copiar URL
8. Proclamación, en su caso, de María Olivas Vidal como reina fallera infantil de las fiestas de Sant Josep 2023 (expte. 9204/2022) (Sección IV)
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:15:00)
Copiar URL
8. Dación de cuenta al Pleno de la información económica y presupuestaria correspondiente al segundo trimestre de 2022 (expte. 7506/2022) (Intervención).
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:15:30)
Copiar URL
9. Dación de cuenta al Pleno de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en las sesiones celebradas entre los días 21/07/2022 y 18/08/2022 ambos incluidos (Secretaría).
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:15:44)
Copiar URL
10. Dación de cuenta al Pleno de las resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia obrantes en la Secretaría Municipal correspondiente al período de 11/07/2022 a 14/08/2022 (Secretaría).
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BORRIANA
(00:15:56)
Copiar URL
9 intervencions
10 intervencions
11. Ruegos y preguntas
62 intervencions
foto
(01:30:26)
Copiar URL
foto
(01:31:38)
Copiar URL
foto
(01:34:15)
Copiar URL
foto
(01:38:58)
Copiar URL
foto
(01:40:00)
Copiar URL
foto
(01:44:30)
Copiar URL
foto
(01:54:00)
Copiar URL
foto
(02:19:04)
Copiar URL
foto
(02:23:18)
Copiar URL
foto
(02:25:14)
Copiar URL
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
MARIA JOSÉ SAFONT MELCHOR
Càrrec: Alcaldessa presidenta | PSOE
foto
16 intervencions
10.bis.2.- MOCIÓ PRESSENTADA PEL GRUP MUNICIPAL VOX, RELATIVA A LA SOL·LICITUD D'INTEGRACIÓ DEL NOU CARRIL BICI ENTRE EL GRAU I EL PORT EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'ARENAL DE BORRIANA
VICENTE APARISI JUAN
Càrrec: S. públics, Via P., Cement., Maritima ,Sta Barb. | PSOE
foto
4 intervencions
11. Precs i preguntes
BRUNO ARNANDIS VENTURA
Càrrec: Urbanisme, Activitats, Medi Ambient | PSOE
foto
4 intervencions
5. Aprovació definitiva, si escau, de la modificació puntual núm. 43 del Pla general de Borriana (exp. 2288/2020) (Secció II).
10.bis.1.- Moció conjunta dels grups municipals PSOE-COMPROMÍS-PP- VOX I REGIDORA NO ADSCRITA RELATIVA AL REGLAMENT DE COSTES 2022
10.bis.2.- MOCIÓ PRESSENTADA PEL GRUP MUNICIPAL VOX, RELATIVA A LA SOL·LICITUD D'INTEGRACIÓ DEL NOU CARRIL BICI ENTRE EL GRAU I EL PORT EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'ARENAL DE BORRIANA
SARA MOLINA BALLESTER
Càrrec: Comerç, Mercat, Turisme, Consum, Falles | PSOE
foto
2 intervencions
11. Precs i preguntes
MARIA ROMERO CANO
Càrrec: Igualtat Inclusio Diversitat. Transparència.TIC | COMPROMIS
foto
12 intervencions
10.bis.1.- Moció conjunta dels grups municipals PSOE-COMPROMÍS-PP- VOX I REGIDORA NO ADSCRITA RELATIVA AL REGLAMENT DE COSTES 2022
10.bis.2.- MOCIÓ PRESSENTADA PEL GRUP MUNICIPAL VOX, RELATIVA A LA SOL·LICITUD D'INTEGRACIÓ DEL NOU CARRIL BICI ENTRE EL GRAU I EL PORT EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'ARENAL DE BORRIANA
11. Precs i preguntes
JUAN FUSTER TORRES
Càrrec: Regidor | PP
foto
10 intervencions
11. Precs i preguntes
CARLOS SOLÁ PERIS
Càrrec: Regidor | PP
foto
2 intervencions
10.bis.2.- MOCIÓ PRESSENTADA PEL GRUP MUNICIPAL VOX, RELATIVA A LA SOL·LICITUD D'INTEGRACIÓ DEL NOU CARRIL BICI ENTRE EL GRAU I EL PORT EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'ARENAL DE BORRIANA
VICENTE TEJEDO TORMO
Càrrec: Regidor | PP
foto
10 intervencions
11. Precs i preguntes
ALEJANDRO CLAUSELL EDO
Càrrec: Regidor | PP
foto
6 intervencions
10.bis.1.- Moció conjunta dels grups municipals PSOE-COMPROMÍS-PP- VOX I REGIDORA NO ADSCRITA RELATIVA AL REGLAMENT DE COSTES 2022
11. Precs i preguntes
JUAN CANÓS BROCH
Càrrec: Regidor | VOX
foto
7 intervencions
10.bis.1.- Moció conjunta dels grups municipals PSOE-COMPROMÍS-PP- VOX I REGIDORA NO ADSCRITA RELATIVA AL REGLAMENT DE COSTES 2022
10.bis.2.- MOCIÓ PRESSENTADA PEL GRUP MUNICIPAL VOX, RELATIVA A LA SOL·LICITUD D'INTEGRACIÓ DEL NOU CARRIL BICI ENTRE EL GRAU I EL PORT EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'ARENAL DE BORRIANA
11. Precs i preguntes
MARIA JESUS SANCHIS GUAL
Càrrec: Regidora | No adscrit
foto
7 intervencions
10.bis.1.- Moció conjunta dels grups municipals PSOE-COMPROMÍS-PP- VOX I REGIDORA NO ADSCRITA RELATIVA AL REGLAMENT DE COSTES 2022
10.bis.2.- MOCIÓ PRESSENTADA PEL GRUP MUNICIPAL VOX, RELATIVA A LA SOL·LICITUD D'INTEGRACIÓ DEL NOU CARRIL BICI ENTRE EL GRAU I EL PORT EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'ARENAL DE BORRIANA
11. Precs i preguntes
ILUMINADA BLAY FORNÁS
Càrrec: SECRETÀRIA | AJUNTAMENT DE BORRIANA
foto
10 intervencions
1. Aprovació, si escau, de l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió ordinària realitzada el dia 2 de juny de 2022, en la seua versió en les dues llengües oficials (Secretaria).
2. Designació, si escau, del dies de festes locals per a 2023 (exp. 8939/2022) (Secció I).
3. Autorització, si escau, a la funcionària Mercedes Martí Sánchez, la compatibilitat del lloc exercit a este ajuntament amb el de professora associada a la Universitat Jaume I de Castelló (exp. 9248/2022) (Secció I).
4. Modificació, si escau, dels criteris objectius per a l’assignació de complement de productivitat als empleats públics de l’Ajuntament de Borriana que exerceixen les funcions de direcció dels festejos taurins (exp. 1214/2016) (Secció I).
5. Aprovació definitiva, si escau, de la modificació puntual núm. 43 del Pla general de Borriana (exp. 2288/2020) (Secció II).
6. Proclamació, si escau, de Silvia Navarro Godos com a reina fallera de les festes de Sant Josep 2023 (exp. 9204/2022) (Secció IV).
7. Proclamació, si escau, de María Olivas Vidal com a reina fallera infantil de les festes de Sant Josep 2023 (exp. 9204/2022) (Secció IV).
8. Dació de compte al Ple de la informació econòmica i pressupostària corresponent al segon trimestre de 2022 (exp. 7506/2022) (Intervenció).
9. Dació de compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en les sessions celebrades entre els dies 21/07/2022 i 18/08/2022, ambdós inclosos (Secretaria).
10. Dació de compte al Ple de les resolucions dictades per l’Alcaldia Presidència que consten a la Secretaria Municipal, corresponents al període de l’11/07/2022 al 14/08/2022 (Secretaria).
VOTACIONS
Càrrec: VOTACIONS | AJUNTAMENT DE BORRIANA
foto
3 intervencions
5. Aprovació definitiva, si escau, de la modificació puntual núm. 43 del Pla general de Borriana (exp. 2288/2020) (Secció II).
10.bis.1.- Moció conjunta dels grups municipals PSOE-COMPROMÍS-PP- VOX I REGIDORA NO ADSCRITA RELATIVA AL REGLAMENT DE COSTES 2022
10.bis.2.- MOCIÓ PRESSENTADA PEL GRUP MUNICIPAL VOX, RELATIVA A LA SOL·LICITUD D'INTEGRACIÓ DEL NOU CARRIL BICI ENTRE EL GRAU I EL PORT EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'ARENAL DE BORRIANA
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE BORRIANA
13
(00:06:54)
COMPROMIS
12
(00:22:05)
No adscrit
7
(00:09:49)
PP
28
(00:52:41)
PSOE
26
(01:40:47)
VOX
7
(00:41:54)