logo
digiacta
buscar
Any
Ple ordinari del 13 de juny de 2024
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1. Aprovació, en el seu cas, de l'esborrany d'acta corresponent a la sessió ordinària celebrada el dia 7 de març de 2024 en la seua versió en les dues llengües oficials (Secretaria) ."
9 intervencions
2. Adjudicació, si escau, del subministrament d'energia elèctrica i gestió energètica i manteniment amb garantia total de les instal·lacions d'enllumenat públic de l'Ajuntament de Borriana, a FERROVIAL CONSTRUCCIÓ, S.A. I ENDESA X SERVEIS, S.L., amb el compromís de constituir-se en UTE (Secció I) (exp. 13087/2023)
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:09:40)
Copiar URL
3. Aprovació, en el seu cas, de la rectificació de l'inventari municipal amb les actualitzacions, altes i baixes produïdes durant el període entre l'1 de gener de 2023 i el 31 de desembre de 2023 (Secció II) (exp. 3465/2024)
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:11:15)
Copiar URL
4. Ratificació, en el seu cas, de la subscripció del Pacte " de les Alcaldies per al Clima i l'Energia-Europa" (Secció II) (exp. 6258/2024)
3 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:11:52)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:14:04)
Copiar URL
5. Sol·licitud, en el seu cas, d'adhesió de l'Ajuntament de Borriana al Conveni Marc de Col·laboració per a l'impuls de la promoció d'habitatges de protecció pública en sòl de les administracions locals mitjançant col·laboració públic-privada, subscrit en data 2 d'abril de 2024 entre la Generalitat Valenciana i la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (Secció II) (exp. 6290/2024) .
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:14:30)
Copiar URL
"6. Aprovació inicial, en el seu cas, del Reglament " regulador del protocol per a les declaracions de situació de risc de *NNA (xiquets, xiquetes i adolescents) en el municipi de Borriana" (Secció IV) (exp. 5214/2024)
6 intervencions
7. Declaració i imposició, si escau, de sanció a infractor de conformitat amb la Llei de tinença d'animals potencialment perillosos (Secció III) (exp. 12441/2023)
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:22:13)
Copiar URL
8. Imposició, si escau, de sanció per infracció prevista en la Llei de tinença d'animals potencialment perillosos (Secció III) (exp. 1076/2024).
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:22:15)
Copiar URL
9. Imposició, si escau, de sanció per infracció prevista en la Llei de tinença d'animals potencialment perillosos (Secció III) (exp. 12795/2023).
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:22:26)
Copiar URL
10. Imposició, si escau, de sanció per infracció prevista en la Llei de tinença d'animals potencialment perillosos (Secció III) (exp. 14007/2023).
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:22:27)
Copiar URL
Proposta presentada pel grup municipal Popular, relativa a l'adhesió de l'Ajuntament de Borriana a la declaració institucional de la *FVMP, amb motiu de la celebració del Dia Internacional de l'Orgull"
6 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:24:40)
Copiar URL
foto
RECÉS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:29:45)
Copiar URL
foto
(00:40:23)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:07:10)
Copiar URL
12. Dació de compte al Ple de la informació econòmica i pressupostària corresponent al primer trimestre de 2024 (Àrea Econòmica) (exp. 4995/2024)
6 intervencions
13. Dació de compte al Ple d'informació econòmica financera informe control intern 2022 (Àrea Econòmica) (exp. 4155/2023).
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:21:04)
Copiar URL
14. Dació de compte al Ple d'informes de control financer morositat 2023 (Àrea Econòmica) (exp. 5339/2024).
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:21:15)
Copiar URL
15. Dació de compte al Ple d'informació econòmica financera informe resum dels resultats de control intern exercici 2023 (Àrea Econòmica) (exp. 3348/2024).
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:21:30)
Copiar URL
16. Dació de compte al Ple de l'informe de Sindicatura de Comptes de la Generalitat Valenciana derivat de l'auditoria operativa de la gestió i recaptació dels tributs locals exercici 2022 (Àrea Econòmica) (exp. 9303/2023).
0 intervencions
17. Dació de compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en les sessions celebrades entre els dies 25/04/2024 i 30/05/2024 tots dos inclosos (Secretaria).
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:21:55)
Copiar URL
18. Dació de compte al Ple de les resolucions dictades per l'Alcaldia Presidència que consten en la Secretaria Municipal corresponents al període de 22/04/2024 a 02/06/2024 (Secretaria).
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:22:05)
Copiar URL
18.BIS.1. Modificació, si escau, dels criteris objectius per a l'assignació de complement de productivitat al personal empleat públic de l'Ajuntament de Burriana (exp. 1214/2016)
3 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:22:25)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(01:23:45)
Copiar URL
18. BIS.2.- MOCIÓ PRESSENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PP, RELATIVA A LA EXIGÈNCIA AL GOVERN D'ESPANYA PER TAL QUE ES PRESSENTE UN PROJECTE DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A 2024 QUE GARANTISCA LES INVERSIONS NECESSÀRIES PER A LA PROVÍNCIA DE CASTELLÓ
11 intervencions
18. BIS.3. MOCIÓ PRESSENTADA PEL GRUP MUNICIPAL PSOE RELATIVA A LA REVOCACIÓ DEL NOMENAMENT DE SR. JESÚS ALBIOL TALAYA COM A REGIDOR DELEGAT DE CULTURA DEL MAGNÍFIC AJUNTAMENT DE BURRIANA
23 intervencions
18. BIS.4. MOCIÓ CONJUNTA PP-VOX RELATIVA A LA REPROBACIÓ DE LA GESTIÓ DEL PAI SANT GREGORI
0 intervencions
19. Precs i preguntes
64 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
ANTONIO FERRÁNDIZ VERA
Càrrec: REGIDOR | VOX
foto
2 intervencions
19. Ruegos y preguntas
BEATRIZ CONEJERO LLANSOLA
Càrrec: REGIDORA | VOX
foto
2 intervencions
1. Aprobación, en su caso, del borrador de acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 7 de marzo de 2024 en su versión en las dos lenguas oficiales (Secretaría).
JUAN CANÓS BROCH
Càrrec: REGIDOR | VOX
foto
9 intervencions
18. BIS.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PP, RELATIVA A LA EXIGENCIA AL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA QUE PRESENTE UN PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2024 QUE GARANTICE LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
18. BIS.3. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PSOE RELATIVA A LA REVOCACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE D. JESÚS ALBIOL TALAYA COMO CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA DEL MAGNÍFICO AYUNTAMIENTO DE BURRIANA
19. Ruegos y preguntas
Mª ASUNCIÓN FANDOS GÓMEZ
Càrrec: REGIDORA | PP
foto
1 intervencions
18.BIS.1. Modificación, en su caso, de los criterios objetivos para la asignación de complemento de productividad al personal empleado público del Ayuntamiento de Burriana (exp. 1214/2016)
Mª CRISTINA RIUS CERVERA
Càrrec: REGIDORA | PSOE
foto
2 intervencions
12. Dación de cuenta al Pleno de la información económica y presupuestaria correspondiente al primer trimestre de 2024 (Área Económica) (expte. 4995/2024).
ALEJANDRO CLAUSELL EDO
Càrrec: REGIDOR | PP
foto
13 intervencions
12. Dación de cuenta al Pleno de la información económica y presupuestaria correspondiente al primer trimestre de 2024 (Área Económica) (expte. 4995/2024).
18. BIS.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PP, RELATIVA A LA EXIGENCIA AL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA QUE PRESENTE UN PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2024 QUE GARANTICE LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
18. BIS.3. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PSOE RELATIVA A LA REVOCACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE D. JESÚS ALBIOL TALAYA COMO CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA DEL MAGNÍFICO AYUNTAMIENTO DE BURRIANA
19. Ruegos y preguntas
BRUNO ARNANDIS VENTURA
Càrrec: REGIDOR | PSOE
foto
4 intervencions
18. BIS.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PP, RELATIVA A LA EXIGENCIA AL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA QUE PRESENTE UN PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2024 QUE GARANTICE LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
19. Ruegos y preguntas
FRANCISCO JESUS CAPDEVILA TRAVER
Càrrec: REGIDOR | PP
foto
3 intervencions
19. Ruegos y preguntas
ILUMINADA BLAY FORNÁS
Càrrec: SECRETARIA | AJUNTAMENT DE BURRIANA
foto
20 intervencions
1. Aprobación, en su caso, del borrador de acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 7 de marzo de 2024 en su versión en las dos lenguas oficiales (Secretaría).
2. Adjudicación, en su caso, del suministro de energía eléctrica y gestión energética y mantenimiento con garantía total de las instalaciones de alumbrado público del Ayuntamiento de Burriana, a FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A. Y ENDESA X SERVICIOS, S.L., con el compromiso de constituirse en UTE (Sección I) (expte. 13087/2023)
3. Aprobación, en su caso, de la rectificación del inventario municipal con las actualizaciones, altas y bajas producidas durante el periodo entre el 1 de enero de 2023 y el 31 de diciembre de 2023 (Sección II) (expte. 3465/2024).
4. Ratificación, en su caso, de la suscripción del “Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía-Europa” (Sección II) (expte. 6258/2024).
5. Solicitud, en su caso, de adhesión del Ayuntamiento de Burriana al Convenio Marco de Colaboración para el impulso de la promoción de viviendas de protección pública en suelo de las administraciones locales mediante colaboración público-privada, suscrito en fecha 2 de abril de 2024 entre la Generalitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (Sección II) (expte. 6290/2024).
6. Aprobación inicial, en su caso, del “Reglamento regulador del protocolo para las declaraciones de situación de riesgo de NNA (niños, niñas y adolescentes) en el municipio de Burriana” (Sección IV) (expte. 5214/2024).
7. Declaración e imposición, en su caso, sanción a infractor de conformidad con la Ley de tenencia de animales potencialmente peligrosos (Sección III) (expte. 12441/2023).
8. Imposición, en su caso, de sanción por infracción prevista en la Ley de tenencia de animales potencialmente peligrosos (Sección III) (expte. 1076/2024).
9. Imposición, en su caso, de sanción por infracción prevista en la Ley de tenencia de animales potencialmente peligrosos (Sección III) (expte. 12795/2023).
10. Imposición, en su caso, de sanción por infracción prevista en la Ley de tenencia de animales potencialmente peligrosos (Sección III) (expte. 14007/2023).
11. Propuesta presentada por el grupo municipal Popular, relativa a la adhesión del Ayuntamiento de Burriana a la declaración institucional de la FVMP, con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo
12. Dación de cuenta al Pleno de la información económica y presupuestaria correspondiente al primer trimestre de 2024 (Área Económica) (expte. 4995/2024).
13. Dación de cuenta al Pleno de información económico financiera informe control interno 2022 (Área Económica) (expte. 4155/2023).
14. Dación de cuenta al Pleno de informes de control financiero morosidad 2023 (Área Económica (expte. 5339/2024)
15. Dación de cuenta al Pleno de información económico financiera informe resumen de los resultados de control interno ejercicio 2023 (Área Económica) (expte. 3348/2024).
17. Dación de cuenta al Pleno de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en las sesiones celebradas entre los días 25/04/2024 y 30/05/2024 ambos incluidos (Secretaría).
18. Dación de cuenta al Pleno de las resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia obrantes en la Secretaría Municipal correspondiente al período de 22/04/2024 a 02/06/2024 (Secretaría).
18.BIS.1. Modificación, en su caso, de los criterios objetivos para la asignación de complemento de productividad al personal empleado público del Ayuntamiento de Burriana (exp. 1214/2016)
18. BIS.3. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PSOE RELATIVA A LA REVOCACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE D. JESÚS ALBIOL TALAYA COMO CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA DEL MAGNÍFICO AYUNTAMIENTO DE BURRIANA
JESÚS ALBIOL TALAYA
Càrrec: REGIDOR | VOX
foto
5 intervencions
4. Ratificación, en su caso, de la suscripción del “Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía-Europa” (Sección II) (expte. 6258/2024).
6. Aprobación inicial, en su caso, del “Reglamento regulador del protocolo para las declaraciones de situación de riesgo de NNA (niños, niñas y adolescentes) en el municipio de Burriana” (Sección IV) (expte. 5214/2024).
19. Ruegos y preguntas
JOAN RAMON MONFERRER DAUDÍ
Càrrec: REGIDOR | PSOE
foto
2 intervencions
18. BIS.3. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PSOE RELATIVA A LA REVOCACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE D. JESÚS ALBIOL TALAYA COMO CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA DEL MAGNÍFICO AYUNTAMIENTO DE BURRIANA
JORGE ALARCÓN FÁBREGA
Càrrec: REGIDOR | COMPROMIS
foto
16 intervencions
18. BIS.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PP, RELATIVA A LA EXIGENCIA AL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA QUE PRESENTE UN PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2024 QUE GARANTICE LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
18. BIS.3. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PSOE RELATIVA A LA REVOCACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE D. JESÚS ALBIOL TALAYA COMO CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA DEL MAGNÍFICO AYUNTAMIENTO DE BURRIANA
19. Ruegos y preguntas
JORGE MONFERRER DAUDÍ
Càrrec: ALCALDE-PRESIDENT | PP
foto
20 intervencions
6. Aprobación inicial, en su caso, del “Reglamento regulador del protocolo para las declaraciones de situación de riesgo de NNA (niños, niñas y adolescentes) en el municipio de Burriana” (Sección IV) (expte. 5214/2024).
12. Dación de cuenta al Pleno de la información económica y presupuestaria correspondiente al primer trimestre de 2024 (Área Económica) (expte. 4995/2024).
18. BIS.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PP, RELATIVA A LA EXIGENCIA AL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA QUE PRESENTE UN PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2024 QUE GARANTICE LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
18. BIS.3. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PSOE RELATIVA A LA REVOCACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE D. JESÚS ALBIOL TALAYA COMO CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA DEL MAGNÍFICO AYUNTAMIENTO DE BURRIANA
19. Ruegos y preguntas
MARIA DEL CARMEN BOU MARTÍ
Càrrec: REGIDORA | PSOE
foto
6 intervencions
19. Ruegos y preguntas
MARIA JOSEP SAFONT MELCHOR
Càrrec: REGIDORA | PSOE
foto
7 intervencions
1. Aprobación, en su caso, del borrador de acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 7 de marzo de 2024 en su versión en las dos lenguas oficiales (Secretaría).
11. Propuesta presentada por el grupo municipal Popular, relativa a la adhesión del Ayuntamiento de Burriana a la declaración institucional de la FVMP, con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo
18. BIS.3. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PSOE RELATIVA A LA REVOCACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE D. JESÚS ALBIOL TALAYA COMO CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA DEL MAGNÍFICO AYUNTAMIENTO DE BURRIANA
19. Ruegos y preguntas
MARIO TRULLÉN TORRES
Càrrec: REGIDOR | PP
foto
3 intervencions
19. Ruegos y preguntas
Mª ISABEL MONFORT TEJEDO
Càrrec: REGIDORA | PP
foto
3 intervencions
1. Aprobación, en su caso, del borrador de acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 7 de marzo de 2024 en su versión en las dos lenguas oficiales (Secretaría).
6. Aprobación inicial, en su caso, del “Reglamento regulador del protocolo para las declaraciones de situación de riesgo de NNA (niños, niñas y adolescentes) en el municipio de Burriana” (Sección IV) (expte. 5214/2024).
NOELIA PERIS MARTÍ
Càrrec: REGIDORA | PP
foto
1 intervencions
19. Ruegos y preguntas
RECÉS
Càrrec: | AJUNTAMENT DE BURRIANA
foto
2 intervencions
11. Propuesta presentada por el grupo municipal Popular, relativa a la adhesión del Ayuntamiento de Burriana a la declaración institucional de la FVMP, con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo
18. BIS.3. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PSOE RELATIVA A LA REVOCACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE D. JESÚS ALBIOL TALAYA COMO CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA DEL MAGNÍFICO AYUNTAMIENTO DE BURRIANA
SARA MOLINA BALLESTER
Càrrec: REGIDORA | PSOE
foto
5 intervencions
1. Aprobación, en su caso, del borrador de acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 7 de marzo de 2024 en su versión en las dos lenguas oficiales (Secretaría).
19. Ruegos y preguntas
VICENTE APARISI JUAN
Càrrec: REGIDOR | PSOE
foto
8 intervencions
19. Ruegos y preguntas
VOTACIONS
Càrrec: | AJUNTAMENT DE BURRIANA
foto
7 intervencions
4. Ratificación, en su caso, de la suscripción del “Pacto de las Alcaldías para el Clima y la Energía-Europa” (Sección II) (expte. 6258/2024).
6. Aprobación inicial, en su caso, del “Reglamento regulador del protocolo para las declaraciones de situación de riesgo de NNA (niños, niñas y adolescentes) en el municipio de Burriana” (Sección IV) (expte. 5214/2024).
11. Propuesta presentada por el grupo municipal Popular, relativa a la adhesión del Ayuntamiento de Burriana a la declaración institucional de la FVMP, con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo
18.BIS.1. Modificación, en su caso, de los criterios objetivos para la asignación de complemento de productividad al personal empleado público del Ayuntamiento de Burriana (exp. 1214/2016)
18. BIS.2.- MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PP, RELATIVA A LA EXIGENCIA AL GOBIERNO DE ESPAÑA PARA QUE PRESENTE UN PROYECTO DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA 2024 QUE GARANTICE LAS INVERSIONES NECESARIAS PARA LA PROVINCIA DE CASTELLÓN
18. BIS.3. MOCIÓN PRESENTADA POR EL GRUPO MUNICIPAL PSOE RELATIVA A LA REVOCACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE D. JESÚS ALBIOL TALAYA COMO CONCEJAL DELEGADO DE CULTURA DEL MAGNÍFICO AYUNTAMIENTO DE BURRIANA
CARLA GASCO USO
Càrrec: REGIDORA | COMPROMIS
foto
2 intervencions
1. Aprobación, en su caso, del borrador de acta correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el día 7 de marzo de 2024 en su versión en las dos lenguas oficiales (Secretaría).
11. Propuesta presentada por el grupo municipal Popular, relativa a la adhesión del Ayuntamiento de Burriana a la declaración institucional de la FVMP, con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE BURRIANA
29
(00:48:05)
COMPROMIS
18
(00:19:00)
PP
44
(01:09:38)
PSOE
34
(00:55:45)
VOX
18
(00:42:29)