logo
digiacta
buscar
Año
Ple ordinari del 31 d'agost de 2023
documentos
Documentos
firmas
Firmas
Descargar
: :
: :

Se ha producido un error, por favor inténtelo más tarde.

orden
Punto del orden del día
interviene
Interviene
orden
Orden del día
1. Presa de possessió de Sr. Francisco Jesús Capdevila Traver com a regidor d’aquest Ajuntament, pel Partit Popular (exp. 6575/2023).
4 intervenciones
2. Aprovació, si escau, de l'esborrany de les actes corresponents a les sessions extraordinàries realitzades els dies 17 de juny, 27 de juny i 10 de juliol de 2023, en la seua versió en les dues llengües oficials (Secretaria).
5 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:09:15)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:09:35)
Copiar URL
3. Designació, si escau, dels dies de festes locals per a 2024 (exp. 8763/2023) (Secció I).
2 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:09:45)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:10:08)
Copiar URL
4. Autorització, si escau, a la funcionària Mercedes Martí Sánchez, de la compatibilitat del lloc de treball exercit en aquest Ajuntament amb el de professora associada a la Universitat Jaume I de Castelló (exp. 9400/2023) (Secció I).
2 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:10:20)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:11:00)
Copiar URL
5. Sol·licitud, si escau, al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana del preceptiu dictamen previ a acordar la resolució del contracte d'obres d’enderrocament de l'edifici actual i construcció del nou centre d'ensenyament IES Jaume I de Borriana, finançat per la Generalitat Valenciana amb càrrec al programa EDIFICANT, formalitzat el 26 de gener de 2021 per aquest Ajuntament de Borriana amb la mercantil ACCIONA CONSTRUCCIÓN, SA (exp. 2066/2021) (Secció II).
5 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:11:10)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:18:30)
Copiar URL
6. Dació de compte d'informació econòmica i pressupostària referida al segon trimestre de 2023 (exp. 7784/2023).
3 intervenciones
7. Dació de compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en les sessions realitzades entre els dies 20/07/2023 i 17/08/2023, ambdós inclosos (Secretaria).
1 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:23:25)
Copiar URL
8. Dació de compte al Ple de les resolucions dictades per l'Alcaldia Presidència que consten a la Secretaria Municipal, corresponents al període del 17/07/2023 al 20/08/2023 (Secretaria).
1 intervenciones
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:23:42)
Copiar URL
9. Precs i preguntes
63 intervenciones
orden
Intervenciones
estadisticas
Estadísticas
ANTONIO FERRÁNDIZ VERA
Cargo: REGIDOR | VOX
foto
2 intervenciones
9. Ruegos y preguntas
JUAN CANÓS BROCH
Cargo: REGIDOR | VOX
foto
11 intervenciones
Mª ASUNCIÓN FANDOS GÓMEZ
Cargo: REGIDORA | PP
foto
3 intervenciones
9. Ruegos y preguntas
Mª CRISTINA RIUS CERVERA
Cargo: REGIDORA | PSOE
foto
1 intervenciones
6. Dación de cuenta al Pleno de información económica y presupuestaria correspondiente al segundo trimestre de 2023 (expte. 7784/2023).
ALEJANDRO CLAUSELL EDO
Cargo: REGIDOR | PP
foto
5 intervenciones
5. Solicitud, en su caso, al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana del preceptivo dictamen previo a acordar la resolución del contrato de obras de derribo del edificio actual y construcción del nuevo centro de enseñanza IES Jaume I de Burriana, financiado por la Generalitat Valenciana con cargo al programa EDIFICANT, formalizado el 26 de enero de 2021 por este Ayuntamiento de Burriana con la mercantil ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. (expte. 2066/2021) (Sección II).
9. Ruegos y preguntas
BRUNO ARNANDIS VENTURA
Cargo: REGIDOR | PSOE
foto
8 intervenciones
9. Ruegos y preguntas
FRANCISCO JESUS CAPDEVILA TRAVER
Cargo: REGIDOR | PP
foto
1 intervenciones
1. Toma de posesión de D. Francisco Jesús Capdevila Traver como Concejal de este Ayuntamiento, por el Partido Popular (expte. 6575/2023).
ILUMINADA BLAY FORNÁS
Cargo: SECRETARIA | AJUNTAMENT DE BURRIANA
foto
8 intervenciones
1. Toma de posesión de D. Francisco Jesús Capdevila Traver como Concejal de este Ayuntamiento, por el Partido Popular (expte. 6575/2023).
2. Aprobación, en su caso, del borrador de las actas correspondientes a las sesiones extraordinarias celebradas los días 17 de junio, 27 de junio, y 10 de julio de 2023, en su versión en las dos lenguas oficiales (Secretaría).
3. Designación, en su caso, de los días de fiestas locales para 2024 (expte. 8763/2023) (Sección I).
4. Autorización, en su caso, a la funcionaria Mercedes Martí Sánchez, la compatibilidad del puesto desempeñado en este ayuntamiento con el de profesora asociada en la Universitat Jaume I de Castelló (expte. 9400/2023) (Sección I).
5. Solicitud, en su caso, al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana del preceptivo dictamen previo a acordar la resolución del contrato de obras de derribo del edificio actual y construcción del nuevo centro de enseñanza IES Jaume I de Burriana, financiado por la Generalitat Valenciana con cargo al programa EDIFICANT, formalizado el 26 de enero de 2021 por este Ayuntamiento de Burriana con la mercantil ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. (expte. 2066/2021) (Sección II).
6. Dación de cuenta al Pleno de información económica y presupuestaria correspondiente al segundo trimestre de 2023 (expte. 7784/2023).
7. Dación de cuenta al Pleno de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en las sesiones celebradas entre los días 20/07/2023 y 17/08/2023, ambos incluidos (Secretaría).
8. Dación de cuenta al Pleno de las resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia obrantes en la Secretaría Municipal correspondiente al período de 17/07/2023 al 20/08/2023 (Secretaría).
JOAN RAMON MONFERRER DAUDÍ
Cargo: REGIDOR | PSOE
foto
3 intervenciones
5. Solicitud, en su caso, al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana del preceptivo dictamen previo a acordar la resolución del contrato de obras de derribo del edificio actual y construcción del nuevo centro de enseñanza IES Jaume I de Burriana, financiado por la Generalitat Valenciana con cargo al programa EDIFICANT, formalizado el 26 de enero de 2021 por este Ayuntamiento de Burriana con la mercantil ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. (expte. 2066/2021) (Sección II).
9. Ruegos y preguntas
JORGE MONFERRER DAUDÍ
Cargo: ALCALDE-PRESIDENT | PP
foto
12 intervenciones
1. Toma de posesión de D. Francisco Jesús Capdevila Traver como Concejal de este Ayuntamiento, por el Partido Popular (expte. 6575/2023).
2. Aprobación, en su caso, del borrador de las actas correspondientes a las sesiones extraordinarias celebradas los días 17 de junio, 27 de junio, y 10 de julio de 2023, en su versión en las dos lenguas oficiales (Secretaría).
6. Dación de cuenta al Pleno de información económica y presupuestaria correspondiente al segundo trimestre de 2023 (expte. 7784/2023).
9. Ruegos y preguntas
MARIA DEL CARMEN BOU MARTÍ
Cargo: REGIDORA | PSOE
foto
1 intervenciones
9. Ruegos y preguntas
MARIA JOSEP SAFONT MELCHOR
Cargo: REGIDORA | PSOE
foto
6 intervenciones
2. Aprobación, en su caso, del borrador de las actas correspondientes a las sesiones extraordinarias celebradas los días 17 de junio, 27 de junio, y 10 de julio de 2023, en su versión en las dos lenguas oficiales (Secretaría).
9. Ruegos y preguntas
MARIO TRULLÉN TORRES
Cargo: REGIDOR | PP
foto
3 intervenciones
9. Ruegos y preguntas
Mª ISABEL MONFORT TEJEDO
Cargo: REGIDORA | PP
foto
2 intervenciones
9. Ruegos y preguntas
PALOMA BOIX BORT
Cargo: REGIDORA | PP
foto
1 intervenciones
9. Ruegos y preguntas
SARA MOLINA BALLESTER
Cargo: REGIDORA | PSOE
foto
2 intervenciones
9. Ruegos y preguntas
VICENT GRANEL CABEDO
Cargo: REGIDOR | COMPROMIS
foto
8 intervenciones
2. Aprobación, en su caso, del borrador de las actas correspondientes a las sesiones extraordinarias celebradas los días 17 de junio, 27 de junio, y 10 de julio de 2023, en su versión en las dos lenguas oficiales (Secretaría).
5. Solicitud, en su caso, al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana del preceptivo dictamen previo a acordar la resolución del contrato de obras de derribo del edificio actual y construcción del nuevo centro de enseñanza IES Jaume I de Burriana, financiado por la Generalitat Valenciana con cargo al programa EDIFICANT, formalizado el 26 de enero de 2021 por este Ayuntamiento de Burriana con la mercantil ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. (expte. 2066/2021) (Sección II).
9. Ruegos y preguntas
VICENTE APARISI JUAN
Cargo: REGIDOR | PSOE
foto
5 intervenciones
9. Ruegos y preguntas
VOTACIONS
Cargo: | AJUNTAMENT DE BURRIANA
foto
4 intervenciones
2. Aprobación, en su caso, del borrador de las actas correspondientes a las sesiones extraordinarias celebradas los días 17 de junio, 27 de junio, y 10 de julio de 2023, en su versión en las dos lenguas oficiales (Secretaría).
3. Designación, en su caso, de los días de fiestas locales para 2024 (expte. 8763/2023) (Sección I).
4. Autorización, en su caso, a la funcionaria Mercedes Martí Sánchez, la compatibilidad del puesto desempeñado en este ayuntamiento con el de profesora asociada en la Universitat Jaume I de Castelló (expte. 9400/2023) (Sección I).
5. Solicitud, en su caso, al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana del preceptivo dictamen previo a acordar la resolución del contrato de obras de derribo del edificio actual y construcción del nuevo centro de enseñanza IES Jaume I de Burriana, financiado por la Generalitat Valenciana con cargo al programa EDIFICANT, formalizado el 26 de enero de 2021 por este Ayuntamiento de Burriana con la mercantil ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. (expte. 2066/2021) (Sección II).
Partido político / grupo
Intervenciones
Tiempo
AJUNTAMENT DE BURRIANA
12
(00:06:39)
COMPROMIS
8
(00:05:44)
PP
27
(00:37:19)
PSOE
26
(00:35:32)
VOX
13
(00:13:22)