logo
digiacta
buscar
Any
Ple ordinari del 31 d'agost de 2023
documentos
Documents
firmas
Signatures
Descarregar
: :
: :

S'ha produït un error, per favor intente-ho més tard.

orden
Punt de l'ordre del dia
interviene
Intervé
orden
Ordre del dia
1. Presa de possessió de Sr. Francisco Jesús Capdevila Traver com a regidor d’aquest Ajuntament, pel Partit Popular (exp. 6575/2023).
4 intervencions
2. Aprovació, si escau, de l'esborrany de les actes corresponents a les sessions extraordinàries realitzades els dies 17 de juny, 27 de juny i 10 de juliol de 2023, en la seua versió en les dues llengües oficials (Secretaria).
5 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:09:15)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:09:35)
Copiar URL
3. Designació, si escau, dels dies de festes locals per a 2024 (exp. 8763/2023) (Secció I).
2 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:09:45)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:10:08)
Copiar URL
4. Autorització, si escau, a la funcionària Mercedes Martí Sánchez, de la compatibilitat del lloc de treball exercit en aquest Ajuntament amb el de professora associada a la Universitat Jaume I de Castelló (exp. 9400/2023) (Secció I).
2 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:10:20)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:11:00)
Copiar URL
5. Sol·licitud, si escau, al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana del preceptiu dictamen previ a acordar la resolució del contracte d'obres d’enderrocament de l'edifici actual i construcció del nou centre d'ensenyament IES Jaume I de Borriana, finançat per la Generalitat Valenciana amb càrrec al programa EDIFICANT, formalitzat el 26 de gener de 2021 per aquest Ajuntament de Borriana amb la mercantil ACCIONA CONSTRUCCIÓN, SA (exp. 2066/2021) (Secció II).
5 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:11:10)
Copiar URL
foto
VOTACIONS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:18:30)
Copiar URL
6. Dació de compte d'informació econòmica i pressupostària referida al segon trimestre de 2023 (exp. 7784/2023).
3 intervencions
7. Dació de compte al Ple dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, en les sessions realitzades entre els dies 20/07/2023 i 17/08/2023, ambdós inclosos (Secretaria).
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:23:25)
Copiar URL
8. Dació de compte al Ple de les resolucions dictades per l'Alcaldia Presidència que consten a la Secretaria Municipal, corresponents al període del 17/07/2023 al 20/08/2023 (Secretaria).
1 intervencions
foto
ILUMINADA BLAY FORNÁS
AJUNTAMENT DE BURRIANA
(00:23:42)
Copiar URL
9. Precs i preguntes
63 intervencions
orden
Intervencions
estadisticas
Estadístiques
ANTONIO FERRÁNDIZ VERA
Càrrec: REGIDOR | VOX
foto
2 intervencions
9. Ruegos y preguntas
JUAN CANÓS BROCH
Càrrec: REGIDOR | VOX
foto
11 intervencions
9. Ruegos y preguntas
Mª ASUNCIÓN FANDOS GÓMEZ
Càrrec: REGIDORA | PP
foto
3 intervencions
9. Ruegos y preguntas
Mª CRISTINA RIUS CERVERA
Càrrec: REGIDORA | PSOE
foto
1 intervencions
6. Dación de cuenta al Pleno de información económica y presupuestaria correspondiente al segundo trimestre de 2023 (expte. 7784/2023).
ALEJANDRO CLAUSELL EDO
Càrrec: REGIDOR | PP
foto
5 intervencions
5. Solicitud, en su caso, al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana del preceptivo dictamen previo a acordar la resolución del contrato de obras de derribo del edificio actual y construcción del nuevo centro de enseñanza IES Jaume I de Burriana, financiado por la Generalitat Valenciana con cargo al programa EDIFICANT, formalizado el 26 de enero de 2021 por este Ayuntamiento de Burriana con la mercantil ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. (expte. 2066/2021) (Sección II).
9. Ruegos y preguntas
BRUNO ARNANDIS VENTURA
Càrrec: REGIDOR | PSOE
foto
8 intervencions
9. Ruegos y preguntas
FRANCISCO JESUS CAPDEVILA TRAVER
Càrrec: REGIDOR | PP
foto
1 intervencions
1. Toma de posesión de D. Francisco Jesús Capdevila Traver como Concejal de este Ayuntamiento, por el Partido Popular (expte. 6575/2023).
ILUMINADA BLAY FORNÁS
Càrrec: SECRETARIA | AJUNTAMENT DE BURRIANA
foto
8 intervencions
1. Toma de posesión de D. Francisco Jesús Capdevila Traver como Concejal de este Ayuntamiento, por el Partido Popular (expte. 6575/2023).
2. Aprobación, en su caso, del borrador de las actas correspondientes a las sesiones extraordinarias celebradas los días 17 de junio, 27 de junio, y 10 de julio de 2023, en su versión en las dos lenguas oficiales (Secretaría).
3. Designación, en su caso, de los días de fiestas locales para 2024 (expte. 8763/2023) (Sección I).
4. Autorización, en su caso, a la funcionaria Mercedes Martí Sánchez, la compatibilidad del puesto desempeñado en este ayuntamiento con el de profesora asociada en la Universitat Jaume I de Castelló (expte. 9400/2023) (Sección I).
5. Solicitud, en su caso, al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana del preceptivo dictamen previo a acordar la resolución del contrato de obras de derribo del edificio actual y construcción del nuevo centro de enseñanza IES Jaume I de Burriana, financiado por la Generalitat Valenciana con cargo al programa EDIFICANT, formalizado el 26 de enero de 2021 por este Ayuntamiento de Burriana con la mercantil ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. (expte. 2066/2021) (Sección II).
6. Dación de cuenta al Pleno de información económica y presupuestaria correspondiente al segundo trimestre de 2023 (expte. 7784/2023).
7. Dación de cuenta al Pleno de los acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno Local, en las sesiones celebradas entre los días 20/07/2023 y 17/08/2023, ambos incluidos (Secretaría).
8. Dación de cuenta al Pleno de las resoluciones dictadas por la Alcaldía Presidencia obrantes en la Secretaría Municipal correspondiente al período de 17/07/2023 al 20/08/2023 (Secretaría).
JOAN RAMON MONFERRER DAUDÍ
Càrrec: REGIDOR | PSOE
foto
3 intervencions
5. Solicitud, en su caso, al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana del preceptivo dictamen previo a acordar la resolución del contrato de obras de derribo del edificio actual y construcción del nuevo centro de enseñanza IES Jaume I de Burriana, financiado por la Generalitat Valenciana con cargo al programa EDIFICANT, formalizado el 26 de enero de 2021 por este Ayuntamiento de Burriana con la mercantil ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. (expte. 2066/2021) (Sección II).
9. Ruegos y preguntas
JORGE MONFERRER DAUDÍ
Càrrec: ALCALDE-PRESIDENT | PP
foto
12 intervencions
1. Toma de posesión de D. Francisco Jesús Capdevila Traver como Concejal de este Ayuntamiento, por el Partido Popular (expte. 6575/2023).
2. Aprobación, en su caso, del borrador de las actas correspondientes a las sesiones extraordinarias celebradas los días 17 de junio, 27 de junio, y 10 de julio de 2023, en su versión en las dos lenguas oficiales (Secretaría).
6. Dación de cuenta al Pleno de información económica y presupuestaria correspondiente al segundo trimestre de 2023 (expte. 7784/2023).
9. Ruegos y preguntas
MARIA DEL CARMEN BOU MARTÍ
Càrrec: REGIDORA | PSOE
foto
1 intervencions
9. Ruegos y preguntas
MARIA JOSEP SAFONT MELCHOR
Càrrec: REGIDORA | PSOE
foto
6 intervencions
2. Aprobación, en su caso, del borrador de las actas correspondientes a las sesiones extraordinarias celebradas los días 17 de junio, 27 de junio, y 10 de julio de 2023, en su versión en las dos lenguas oficiales (Secretaría).
9. Ruegos y preguntas
MARIO TRULLÉN TORRES
Càrrec: REGIDOR | PP
foto
3 intervencions
9. Ruegos y preguntas
Mª ISABEL MONFORT TEJEDO
Càrrec: REGIDORA | PP
foto
2 intervencions
9. Ruegos y preguntas
PALOMA BOIX BORT
Càrrec: REGIDORA | PP
foto
1 intervencions
9. Ruegos y preguntas
SARA MOLINA BALLESTER
Càrrec: REGIDORA | PSOE
foto
2 intervencions
9. Ruegos y preguntas
VICENT GRANEL CABEDO
Càrrec: REGIDOR | COMPROMIS
foto
8 intervencions
2. Aprobación, en su caso, del borrador de las actas correspondientes a las sesiones extraordinarias celebradas los días 17 de junio, 27 de junio, y 10 de julio de 2023, en su versión en las dos lenguas oficiales (Secretaría).
5. Solicitud, en su caso, al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana del preceptivo dictamen previo a acordar la resolución del contrato de obras de derribo del edificio actual y construcción del nuevo centro de enseñanza IES Jaume I de Burriana, financiado por la Generalitat Valenciana con cargo al programa EDIFICANT, formalizado el 26 de enero de 2021 por este Ayuntamiento de Burriana con la mercantil ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. (expte. 2066/2021) (Sección II).
9. Ruegos y preguntas
VICENTE APARISI JUAN
Càrrec: REGIDOR | PSOE
foto
5 intervencions
9. Ruegos y preguntas
VOTACIONS
Càrrec: | AJUNTAMENT DE BURRIANA
foto
4 intervencions
2. Aprobación, en su caso, del borrador de las actas correspondientes a las sesiones extraordinarias celebradas los días 17 de junio, 27 de junio, y 10 de julio de 2023, en su versión en las dos lenguas oficiales (Secretaría).
3. Designación, en su caso, de los días de fiestas locales para 2024 (expte. 8763/2023) (Sección I).
4. Autorización, en su caso, a la funcionaria Mercedes Martí Sánchez, la compatibilidad del puesto desempeñado en este ayuntamiento con el de profesora asociada en la Universitat Jaume I de Castelló (expte. 9400/2023) (Sección I).
5. Solicitud, en su caso, al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana del preceptivo dictamen previo a acordar la resolución del contrato de obras de derribo del edificio actual y construcción del nuevo centro de enseñanza IES Jaume I de Burriana, financiado por la Generalitat Valenciana con cargo al programa EDIFICANT, formalizado el 26 de enero de 2021 por este Ayuntamiento de Burriana con la mercantil ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. (expte. 2066/2021) (Sección II).
Partit polític / grup
Intervencions
Temps
AJUNTAMENT DE BURRIANA
12
(00:06:39)
COMPROMIS
8
(00:05:44)
PP
27
(00:37:19)
PSOE
26
(00:35:32)
VOX
13
(00:13:22)